بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي تاثير مشاوره با خانواده در پيشگيري از غفلت نسبت به زنان سالمند

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مجيده هروي كريموي كارشناسي ارشد پرستاري , ساير آثار  

شماره صفحه: 139 

شماره نشريه: 31 

نشريه داخلي: مجله علمي پزشكي قانوني 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: مشاوره با خانواده,غفلت نسبت به سالمندان,زنان سالمند,پيشگيري از غفلت 

چكيده: کشور ايران داراي يکي از جوانترين ساختارهاي جمعيتي جهان است و از سوي ديگر با ارتقا سلامت پيشرفت و توسعه اقتصادي اميد به زندگي افزايش يافته است.به طوري که درصد جمعيت سالمندان در حال حاضر به حدود 6/5 درصد مي رسد.نيازهاي جسمي و رواني در دورانسالمندي وسعت بالايي دارد لکن عواملي نظير تحول نقش خانواده بحرانهاي موجود و فشارهاي رواني زندگي مدرن و عدم آگاهي اعضاي خانواده از وظايف تکاملي خانواده سبب عدم توجه به تامين نيازهاي سالمند بروز غفلت نسبت به آنان مي گردد.بر همين اساس يک مطالعهنيمه تجربي با هدف تعيين تاثير برنامه مشاوره با خانواده در پيشگيري از غفلت نسبتبه سالمند ساکن در شهر تهران انجام شد.در اين مطالعه نمونه گيري به صورت در دسترس انجام گرفت و 30 سالمند و خانواده هاي آنها در پژوهش شرکت نمودند.اطلاعات قبل و بعداز برنامه مشاوره از طريق مصاحبه و مشاهده توسط پرسشنامه و چک ليست جمع آوري شد.آزمون آماري تي و ويلکاکسون نشان داد که بين ميانگين نمرات ارتباط خانواده و سالمند شاخص هاي ظاهري غفلت و ميزان غفلت اختلاف معناداري وجود دارد (p<0/001) به عبارت ديگربرنامه مشاوره با خانواده در پيشگيري غفلت نسبت به زنان سالمند تاثير داشته است.همچنين بين مشکلات جسماني سالمند سطح تحصيلات و درآمد خانواده با غفلت ارتباط دارد يعني با افزايش مشکلات جسماني پايين بودن سطح تحصيلا ت و ميزان درآمد خانواده غفلت نسبت به زنان سالمند افزايش مي يابد. با توجه به نتايج فوق پيشنهاد مي گردد که برنامه طراحي شده مشاوره با خانواده به عنوان يک روش درماني براي پيشگيري از غفلت نسبت به زنان سالمند بکار رود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.