بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: الگوي خشونت به دنبال منازعه در موارد منجر به بستري قربانيان در شش مرکز حوادث شهرستان تهران

عنوان لاتين: kjguyf

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): موسي زرگر استاد فوق تخصص جراحي قفسه سينه , ساير آثار   محمدرضا زارعي دكتري حرفه اي پزشك عمومي , ساير آثار   علي خاجي دكتري حرفه اي پزشك عمومي , ساير آثار  

شماره صفحه: 96 

شماره نشريه: 34 

نشريه داخلي: مجله علمي پزشكي قانوني 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: خشونت,منازعه,حادثه,آسيب 

چكيده: خشونت به دنبال منازعه آسيبي است که به طور عمدي توسط فرد يا گروه کوچکي از افراد اعمال مي شود و يک مشکل جدي سلامت عمومي در بسياري از کشورها است.هدف از اين مطالعهبررسي الگوي خشونت به دنبال منازعه در موارد منجر به بستري قربانيان در شش مرکز حوادث شهر تهران است. تمام موارد منجر به بستري از شهريور 1378 تا شهريور 1379 که در مراکز عمده حوادث در شهر تهران(بيمارستان امام خميني بيمارستان دکتر شريعتي بيمارستان هفت تير بيمارستان معيري بيمارستان امام حسين و بيمارستان سينا )بستري شده بودند مورد مطالعه قرارگرفتند از کل 8450 مورد 479 مورد که به علت خشونت بين فردي بستري شده بودند براي اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند . افراد مورد مطالعه عمدتا جوان و مذکر بودند و اوج ساعت بستري اين بيماران 9 شب بود.خيابانها محل اصلي وقوع آسيب بود.اين ميزان در مردان به 53.7 بالغ مي شد.محل حادثه در خانمها عمدتا در خانه بود (78.2%)نزديک به 58%آسيبهاي مردان از نوع نافذ بود. 72.7 درصد آسيبهاي زنان از نوع غير نافذ بود.خشونت با استفاده از اشياي تيز و برنده شايعترين (51.1%) مکانيسم حادثه را تشکيل مي داد و در رده دوم خشونت با اعمال نيروي بدني قرار داشت.با در نظر گرفتن کل آسيبها اندام فوقاني شايعترين مکان آسيب بودو بعد از ان سر و صورت قفسه سينه شکم و اندام تحتاني قرار داشتند. مطابق با ساير مقالات موجود بيشترين گروه اسيب ديده در خشونت به دنبال منازعه را مردان جوان تشکيل مي دادند.اين افراد بويژه در فصل تابستان و شب هنگام دچار آسيب شدهبودند.بيشتر آسيب ها ناشي از جراحت اشياي تيز بود.در اين ميان درصد استفاده از چاقو در موارد آسيب مرتبط با خشونت نگران کننده به نظر مي رسد اين درصد بالا به عدم وجود ضمانت اجرايي لازم براي منع حمل چاقو در اماکن عمومي به سادگي ممنوعيت حمل اسلحهگرم نيست ولي ضرورت اين امر ايجاب مي کند که اقدام قانوني جدي در اين راستا انجامشود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.