بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقايسه عملکرد خانوادگي زوجهاي درحال طلاق ارجاعي به سازمان پزشکي قانوني و زوجهاي غير مطلقه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار:


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهدي صابري دكترا روانپزشكي , ساير آثار   فرشاد بهاري كارشناسي ارشد مشاوره , ساير آثار  

شماره صفحه: 75 

شماره نشريه: 34 

نشريه داخلي: مجله علمي پزشكي قانوني 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: عملکرد خانواده,زوجهاي طلاق,پزشکي قانوني,سلامت عمومي 

چكيده: اين مطالعه با هدف بررسي و مقايسه عملکرد خانوادگي زوجهاي در حال طلاق و زوجهاي غيرمطلقه(عادي)انجام شد. مطالعه حاضر توصيفي و مقايسه اي است.آزمودني ها شامل 26 زوج ارجاعي به بخش روان پزشکي سازمان پزشکي قانوني و 40 زوج غير مطلقه (عادي) بودند که براساس ملاک هاي تعيينشده براي ورود آنها به تحقيق و به صورت نمونه گيري در دسترس (غيراحتمالي)انتخاب شدند.ابزارهاي تحقيق شامل مصاحبه روانپزشکي پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)و خانواده آزماي FAD بود.تحليل داده ها با استفاده از ازمون هاي آماري تي استودنت با حجم نابرابررگرسيون خطي لجستيک تحليل واريانس يک طرفه آزمون تعقيبي HSD توکي و شاخص هاي آمار توصيفي انجام شد.براساس نتايج به دست آمده از بررسي عملکرد خانوادگي 34 درصد احتمالوقوع طلاق قابل پيش بيني است و دو مقياس «حل مشکلات»و «عملکرد کلي خانواده»پيش بينيکننده هاي بهتري براي وقوع طلاق هستند.تحصيلات نقش موثري در حفظ بقاي خانوادگي دارد و اختلال در چهار بعد از عملکرد خانواده احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.