بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نگاهي به طرح توانمندسازي کودکان در وضعيت دشوار خانه کودک شوش

عنوان لاتين: The Enabling childern in Hard Conditions of Shush Children House ...

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): جاويد سبحاني , ساير آثار  

شماره صفحه: 438 

شماره نشريه: 25 

نشريه داخلي: تامين اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: نگاهي به طرح توانمندسازي کودکان در وضعيت دشوار خانه کودک شوش وابسته به انجمن حمايت از حقوق کودکان در اين نوشتار ابتدا ديدگاههاي تاريخي درباره مفهوم کودک دوران کودکي و جايگاه اجتماعي کودکان تغييرات اجتماعي و فرهنگي بوجود آمده در اين زمينه مطرح مي شود و سپس به زمينه هاي پيدايش حقوق کودک و چگونگي پيوستن ايران به کنواسيون جهاني حقوق کودک پرداخته مي شود.در بخش ديگر با نگاهي گذرا به تغييرات اجتماعي اخير ايران زمينه هايپيدايش و گسترش آسيبها و مسائل اجتماعي کودکان و روش هاي مقابله با آنها در چارچوبجنبش هاي اجتماعي بيان مي گرددو پس از آن طرح توانمدسازي کودکان در وضعيت دشوار خانه کودک شوش وابسته به انجمن حمايت از حقوق کودکان به عنوان يک NGO معرفي و تجزيه وتحليل مي شود.در اين طرح سعي شده است تا حد امکان الگوها و ملزومات طرح هاي توانمدسازي اجتماعي محور مد نظر قرار گيرد .در بررسي تفضيلي اين طرح اهداف و ضرورت هاي طرحخانه کودک مفاهيم اساسي همچون توانمدسازي کودکان در وضعيت هاي دشوار ،ويژگي ها ،شرايط و نيازمندي ها گروه هدف طرح برنامه هاي اين طرح در چندين بخش به همراه ساختار سازماني کميته ها و کارگروههاي فعال در رابطه با اين برنامه ها به تفضيل شرح داده شده و به اهم دستاوردها و نتايج طرح و عملکردهاي خانه کودک اشاره شده است .در پايان نيز به مهمترين مسائل و مشکلات طرح و خانه کودک شوش در دو بخش شامل مسائل و مشکلات محيطي و برون سازماني پرداخته مي شود و اهداف و برنامه هاي آتي طرح و خانه کودک شوشبيان مي گردد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.