بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: وضع درآمد روستائيان و تشكيل سرمايه در مناطق روستائي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1373


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): نادر مهرگان استاديار دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: اطلاعات سياسي اقتصادي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: نتايج و پيشنهادها نتايج و پيشنهادهاي بدست آمده از بررسي درآمد روستائيان براي افزايش پس انداز و تشكيل سرمايه را مي توان به صورت زير خلاصه كرد: 1- افزايش درآمد خانوارهاي روستا ئي از طريق توجه بيشتر به فعاليتهاي درآمدزا برايساكنين مناطق روستائي مانند كشاورزي، صنايع روستائي و غيره كه به تشكيل سرمايه درمناطق روستائي مي انجامد. 2- توزيع مناسب درآمد بين مناطق شهري و روستائي موجب كاهش ميل نهائي به مصرف مناطقروستائي شده و اثر نمايشي مصرف را خنثي مي كند كه در نتيجه، پس انداز و تشكيل سرمايه افزايش مي يابد. 3- با ايجاد واحدهاي توليدي در مناطق روستايي كه نيازمنديهاي اساسي خانوار روستائيرا تامين كند از فرار سرمايه و درآمد روستائيان به مناطق شهري كاسته شده و امكان تشكيل سرمايه در مناطق روستائي بيشتر خواهد شد. 4- تعيين الگوي مصرف مناطق روستائي به منظور كاهش مصرف و افزايش پس انداز از راه گسترش شيوه خود مصرفي در حد تامين نيازمنديهاي خانوار روستائي، مي تواند منجر به تشكيل سرمايه در مناطق روستائي شود. 5- مناسب كردن نحوه دريافت درآمد خانوارهاي روستائي به منظور كاهش مصرف و افزايش پس انداز. 6- تغيير نحوه پس انداز از پس انداز جنسي به پس انداز نقدي. 7- مناسب كردن توزيع درآمد در مناطق روستائي به منظور جلوگيري از فرار سرمايه توسطمالكان بزرگ. 8- پايين بودن درآمد سرانه در مناطق روستايي از جمله عواملي است كه در كاهش تشكيلسرمايه مناطق روستايي موثر است كه در آن صورت براي افزايش تشكيل سرمايه در مناطق روستايي علاوه بر افزايش درآمد آن مناطق بايد از جمعيت ساكن نيز كاست. 9- براي افزايش تشكيل سرمايه در مناطق روستايي بايد نيروي كار بيكار در مناطق روستايي را تشويق كرد تا به مناطق شهري مهاجرت كنند. 10- در مناطق روستايي نيروي كار و سرمايه بدليل بيكاري فصلي و نحوه كار بخش كشاورزي (بطور متوسط تنها نيمي از سال براي روستائيان اشتغال ايجاد مي كند) در اشتغال ناقص است كه بايد با گسترش فعاليت هاي مكمل بخش كشاورزي مانند گسترش درختكاري، زهكشي،راهسازي و غيره از امكانات بالقوه مناطق روستايي براي تشكيل سرمايه در اين مناطق استفاده كرد. اين مقاله همراه با جدول و نمودار و برخي منابع و مآخذ ارائه گرديده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.