بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ساز و کارهاي اندازه گيري عملکرد در بخش مراقبت از سلامت

عنوان لاتين: Evaluation Measures for Medicare Sector

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ابراهيم صدقياني دكتري تخصصي , ساير آثار  

شماره صفحه: 385 

شماره نشريه: 25 

نشريه داخلي: تامين اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اندازه گيري عملکرد هسته مرکزي تفکر پيرامون بهبود کيفيت است منظور از آن دانستن اين مطلب است که بيمارستانها در حال حاضر چه مي کنند و در زمينه مقاصد و اهداف تعيينشده کدام فرصت را براي بهبود عملکرد خود فراهم ساخته اند؟روشهاي اصلي براي اندازهگيري عملکرد مراقبت در موسسات ذيربط عبارت است از :بازرسي رسمي :بررسي مربوط به رضايتمندي مشتري ،ارزيابي شخص ثالث و نشانگرهاي آماري بسياري از آنها هرگز به طور جديتحت آزمون قرار نگرفته است. گزارش حاضر پاسخي است در قبال پرسش يک نهاد يا مقام تصميم گير .حاصل کار اين است که تلفيقي از مدارک و شواهد موجود شامل خلاصه اي يافته هاي اصلي گزينه هاي گوناگون خط مشي هاي مربوط به موضوع ارزيابي ارائه شود . شواهد مربوط به ارزيابي شبکه مراقبت به وسيله سازمان جهاني بهداشت تشکيل و فعاليتآن هماهنگ شده است.ساير طرفهاي ذينفع مي توانند در صورت مايل از پژوهش هاي مرکز يادشده بهره مند شوند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.