بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي ارزشهاي ديني و بهداشت رواني مهاجران مطالعه موردي شهر اسلام آباد غرب

عنوان لاتين: A study in religious values and emigrants mental health

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدتقي ايمان دانشيار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 117 

شماره نشريه: 57و58 

نشريه داخلي: جمعيت 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: مهاجرت,سلامت رواني,جهت گيري مذهبي,اسلام آباد غرب 

چكيده: مولف ديگر:گلمراد مرادي يکي از شرايط لازم براي دستيابي به سلامت روان در ميان مهاجراني که از يک فرهنگ متفاوت به فرهنگي ديگر وارد مي شوند برخورداري از يک نظام ارزشي منسجم مي باشد .تحقيقات انجام شده علل پيدايش بسياري از ناسازگاري ها و نابهنجاريهاي رواني در ميان مهاجران را تضادهاي ارزشي و عدم استقرار يک نظام ارزشي سازمان يافته در بين افرادمهاجرمي دانند براي مهاجراني که به يک نظام فرهنگي متفاوت وارد مي شوند .بهره مندي از يکسلسله ارزشهاي شخصي و فلسفي مبتني بر باورها آرزوها و آرمان هايي که با سعادت و تحقق خود و اطرافيان فرد پيوندي نزديک داردشرط لازم براي کسب سلامتي رواني در ميان آنها مي باشد .هدف از اين مقاله بررسي رابطه بين ارزشهاي ديني و بهداشت رواني مهاجران مي باشد.چارچوب نظري تحقيق برگرفته از ديدگاههاي روانشناسي دين با تاکيد خاص برنظريه آلپورت است روش مورد استفاده پيمايش و از طريق پرسشنامه ساختار يافته براي 450 نفر مهاجر بصورت تصادفي انتخاب شدند،داده ها گرآوري شد.از روشهاي آماري اعتبار معيار و اعتبار صوري براي روايي آلفاي کرونباخ براي پايايي ابزار سنجش ضريب همبستگي پيرسون براي ازمون فرضيات تحليل واريانس براي آزمون مقايسه ميانگين ها و رگرسيون چندمتغيره براي ارزيابي مدل تحقيق استفاده شد.براساس يافته هاي تحقيق رابطه معناداريبين متغيرهاي جهت گيري مذهبي(r=0/87)جهت گيري دروني ديني(r=0/68)جهت گيري برون ديني(r=-0/85)تحصيلات(r=0/38)و مدت اقامت(r=0/38)با سلامت رواني مهاجران وجود دارد.نتايج رگرسيون چند متغيره نشان مي دهد که متغير وابسته مستقيما تحت تاثير متغيرهاي جهتگيري مذهبي برون ديني جهت گيري مذهبي دورن ديني تحصيلات درآمد و مدت اقامت قرار دارد.هر پنج متغير در مجموع توانسته اند 77درصد از واريانس متغير وابسته (سلامت رواني)را تبيين کند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.