بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: توسعه جهاني و نابرابري هاي اقتصادي - اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1371


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سعيده لطفيان استاديار , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: اطلاعات سياسي اقتصادي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه شواهد موجود به روشني نشان مي دهد كه در قرن آينده نيز، شكاف فزاينده بين كشورهايفقير و غني، عقب مانده و پيشرفته، ضعيف و قدرتمند، وابسته و مستقل، غالب و مغلوب وفرمانبردار و فرمانفرما همچنان ادامه پيدا خواهد كرد. سياست هاي ناشي از قدرت طلبيدر اقتصاد جهاني و فعاليت هاي اقتصادي حمايت گرايانه كشورهاي شمال، مشكلات اقتصاديو سياسي بزرگي را براي جهان سوم به بار مي آورد و در نهايت، منجر به تضعيف اقتصاد جهاني مي شود. در اين مقاله نشان داده مي شود كه تنها تعداد معدودي كشورهاي قدرتمند،غني و پيشرفته با جمعيت كمتر در جهان وجود دارد. در حاليكه اكثريت مردم دنيا در كشورهاي كمتر توسعه يافته به سر مي برند و هنوز از فقر، گرسنگي، سوءتغذيه، قحطي متناوب و بي عدالتي ها در رنج هستند. تا زماني كه عدم تساويهاي اقتصادي باقي است، با جهاني بي ثبات و با مناطق پر آشوب و پر غوغا روبرو خواهيم بود. از سوي ديگر، توزيع نابرابر درآمدها، منابع ملي و قدرت سياسي در كشورهاي جنوب، اين امكان را پديد آورده است كه منافع رشد اقتصادي، بيشتر نصيب اقليتي از نخبگان جنوبي شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.