بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي رابطه اي جامعه پذيري و نگرش دختران به ارزش هاي سنتي و مدرن در زمينه ي روابط بين شخصي دو جنس پيش از ازدواج

عنوان لاتين: Traditional and Modern Values among Girls Residing in Shiraz

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مجيد موحد استاديار , ساير آثار  

شماره صفحه: 67 

شماره نشريه: ش1دوره4 

نشريه داخلي: مطالعات زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: ارزش هاي سنتي و مدرن,جامعه پذيري,روابط پيش از ازدواج,دگرگوني هاي نگرشي و ارزشي 

چكيده: ديگر مولف:محمدتقي عباسي شوازي دانش اموخته کارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه شيراز اين پژوهش با دو هدف بررسي چگونگي نگرش دختران جوان به دوستي و معاشرت پيش از ازدواج و هم چنين بررسي رابطه زمينه هاي فرهنگي جامعه پذيري با نگرش دختران به دوستي ومعاشرت پيش از ازدواج انجام شده است.براي اين کار 360 نفر از دختران دانشجو از دانشگاههاي شيراز (253نفر)و علوم پزشکي شيراز (107نفر)با ميانگين سني 9/21 سال به شيوهي پيمايشي بررسي شدند. يافته ها نشان داد که نگرش و سوگيري بيش از نيمي از دحتران دانشجو (6/55%)به اين گونه دوستي ها ميانه بوده است.تحليل هاي دو متغيره نشان داد که همبستگي نگرش دخترانبه روابط پيش از ازدواجبا متغيرهاي اولويت هاي ارزشي باورهاي ديني پاي بند ي به ارزش هاي ديني نگرش دوستان ،نگرش خانواده تحصيلات پدر و مادر ،دانشگاه محل تحصيل ،وبرخي ابزارهاي رسانه اي ،معنادار بوده است در حالي که هم بسته گي آن با زمان حضور در دانشگاه و به کارگيري ابزارهاي رسانه اي همچون روزنامه و مجله معنادار نبوده استتحليل چند متغيره نيز نشان داد که تنها سه متغير پاي بند ي با ارزش هاي ديني نگرش دوستان و نگرش خانواده بر روي هم 5/60 درصد واريانس متغير وابسته را تبيين مي کند کهدر اين ميان موثرترين متغير پاي بند ي با ارزش هاي ديني بوده است به طور کلي مي توان گفت اگر چه دگرگوني هاي اين گستره از روابط به سوي ارزش هاي مدرن پيش مي رود امادختران هم چنان گذشته ميان ارزش هاي سنتي و مدرن سرگردان اند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.