بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اثربخشي آموزش والدين برمشکلات رفتاري کودکان ADHD(مطالعه تک موردي)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رخساره يکه يزداندوست استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 29 

شماره نشريه: ش2دوره3 

نشريه داخلي: مطالعات روانشناختي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: اختلال بيش فعالي,کمبود توجه,آموزش والدين,مشکلات رفتاري 

چكيده: ديگر مولف: غزاله زرگري نژاد کارشناس ارشد روانشناسي باليني طرح پژوهشي حاضر يک مطالعه تک موردي بود که با هدف بررسي اثربخشي آموزش والدين برکاهش مشکلات رفتاري کودکان ADHDاجرا شد. آزمودني هاي اين طرح چهار مادر داراي کودک مبتلا به ADHDبوده اند .به منظور کنترلتاثير دارو کودکان از ميان کودکان ADHDکه حداقل به مدت 6 ماه تحت درمان دارويي ريتالين قرار داشتند مورد انتخاب قرار گرفتند سپس همه آزمودني هاي به مدت 8 جلسه تحت آموزش اصلاح رفتار کروکان ADHDقرار گرفتند اين جلسات به صورت انفرادي و هفتگي برگزارمي شد. آزمودني ها در سه مرحله پيش از آغاز مداخله پس از اتمام مداخله و با فاصله يک ماهاز اتمام جلسات آموزش به عنوان پيگيري با استفاده از فرم کوتاه و تجديد نظر شده مقياس درجه بندي کانرز والدين مقياس درجه بندي ADHDنسخه منزل مورد ارزيابي قرار گرفتندداده به کممک رسم نمودار ارايه گرديد . نتايج نشان داد که آموزش والدين قادر به کاهش مشکلات رفتاري سه نوع آزمودني در اينپژوهش بود اما برعلايم اصلي کودکان ADHDتاثير قابل ملاحظه اي نداشت.بهطور کلي آموزش والدين در کاهش مشکلات رفتاري کودکان ADHDموثر واقع شد اما بربيش فعالي تکانشگريو بي توجهي اين کودکان بي تاثير بوده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.