بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي اثر بخشي خانواده درماني ساختاري در بهبود اختلال اضطراب جدايي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اسماعيل مهدوي مشاوره , ساير آثار  

شماره صفحه: 3 

شماره نشريه: ش2دوره3 

نشريه داخلي: مطالعات روانشناختي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: اختلال اضطراب جدايي,خانواده درماني ساختاري 

چكيده: هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر بخشي رويکرد خانواده درماني ساختاري در بهبود اختلالاضطراب جدايي مي باشد.روش پژوهش شبه تجربي بوده و با اجراي پيش آزمون و پس آزمونو ارائه ي مداخله و اندازه گيري و مکرر انجام گرفت 40 خانواده ي حداقل داراي يک فرزند داراي اختلال اضطراب جدايي که به طور تصادفي در چهار گروه مساوي شامل دو گروه ازمايشي (خانواده هاي کم سواد و خانوداه هاي باسواد)دو گروه کنترل و(خانواده هاي کم سواد و باسوتد)جايگزين شده و در اين مطالعه شرکت کردند.اعضاي خانواده هاي دو گروه آزمايشي به مدت 9 جلسه در معرض مداخله درماني با طرح درماني يکسان (که براساس رويکردخانواده درماني ساختاري از پيش طراحي شده بود)قرار گرفتند.همچنين خانواده ها شش هفته پس از آخرين جلسه درمان در يک جلسه پيگيري نيز شرکت کردند.ابزار پژوهش مصاحبه تشخيصي بر اساس معيارهاي DSMIV-TR(2000)و مقياس اضطراب کودکان اسپنس (موسوي و ديگران 2006)بود.در طول مدت مطالعه گروه کنترل هر گونه دراني يافت نکرد.نتايج حاصل از تحليلعاملي و تکرار سنجش با استفاده از روش تعقيبي توکي نشان داد که اثر بخشي خانواده درماني ساختاري در بهبود اختلال اضطراب جدايي و اضطراب کلي کودکان در سطح(p<0.001)معنادار بود و اين در حالي بود که عليرغم پيش بيني در ميزان اثربخشي برنامه مداخله ايدر ميان خانواده هاي با سواد و کم سواد مشاهده نشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.