بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي ميزان شيوع رفتارهاي مخاطره آميز بهداشتي در دانشجويان مراكز آموزش عالي شهر خرم آباد 84-83

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مرضيه مومن نسب , ساير آثار  

شماره صفحه: 23 

شماره نشريه: 2 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي-پژوهشي يافته 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=444641

کليد واژه: رفتارهاي مخاطره آميز بهداشتي,دانشجويان,مراكز آموزش عالي خرم آباد  

چكيده: ديگر مولفان:نجفي سيدسعيد,كاوه محمدحسين,احمدپور فرناز مقدمه: رفتارهاي مخاطره آمير بهداشتي عامل بروز بسياري از اين بيماري هاي مزمن و حوادث است. شيوع اين گونه رفتارها بطور قابل ملاحظه اي به ويژه در ميان نوجوانان و جوانان در حال افزايش است. از اين رو مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان شيوع رفتارهايمخاطره آميز بهداشتي در دانشجويان مراكز آموزش عالي شهر خرم آباد در سال 84-1383 انجام شد. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي تعداد 700 دانشجوي دانشگاههاي لرستان،علوم پزشكي، جامع علمي كاربردي و دانشگاه آزاد شركت نمودند. ابزار گردآوري اطلاعاتپرسشنامه اي مشتمل بر دو بخش خصوصيات دموگرافيك و 66 سوال در مورد رفتارهاي بهداشتي بود. روايي و پايايي پرسشنامه به روش محتوايي و آزمون مجدد تامين گرديد. درهر دانشگاه پس از انتخاب كلاسها پرسشنامه بين كليه دانشجويان كلاس توزيع و به روش خود ايفايي تكميل گرديد. يافته ها: %67.1 دانشجويان شركت كننده در مطالعه زن و %87.6 مجرد، با ميانگين سني21.26 سال بودند. در خصوص رفتارهاي مربوط به ايمني فردي و خشونت مشخص شد كه %84.4 كساني كه سابقه موتورسواري داشتند هرگز از كلاه ايمني استفاده نكرده و %44.1 در اتومبيل از كمربند استفاده نكرده اند. %13.9 سابقه حمل سلاح و %26.3 سابقه زد و خورد دريك سال گذشته را بيان نمودند. مصرف روزانه ميوه، سبزي و لبنيات در رژيم بسياري ازدانشجويان وجود نداشت در حاليكه شيوع مصرف نوشابه و تنقلات كم ارزش بيش از 50 درصدبود. شيوع رفتارهاي غلط تغذيه اي در پسرها و دانشجويان خوابگاهي بيشتر بود (p<0.005). از نظر تحرك فيزيكي اكثريت دانشجويان زندگي كم تحرك داشتند كه البته فعاليت فيزيكيپسرها بهتر بود. %25.1 دانشجويان سابقه مصرف سيگار، %29.7 قليان، 9% مشروبات الكلي، %8.3 مواد مخدر و %4.3 داروهاي غيرمجاز را ذكر كرده بودند. شيوع مصرف اين موارد در پسرها بيش از دخترها بود (p=0.0001). در خصوص رفتارهاي پرخطر جنسي مشخص شد كه 32%كساني كه سابقه مقاربت جنسي داشته اند داراي بيش از دو شريك جنسي بوده و %39.8 ازهيچگونه وسيله محافظتي در هنگام مقاربت استفاده نكرده اند. نتيجه گيري: شيوع رفتارهاي مخاطره آميز بهداشتي در دانشجويان ضرورت توجه به اين قشر از جامعه و ارايه آموزشهاي لازم دراين زمينه را نشان مي دهد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.