بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تجارت بين المل و كاهش فقر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدتقي ضيائي بيگدلي دكترا مديريت دولتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: اطلاعات سياسي اقتصادي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه اصلاحات تجاري، بخشي از مجموعه سياست هايي است كه براي افزايش كارايي اقتصاد، توسعه بازارهاي جديد و رشد اقتصادي به كار بسته مي شود. جاي بسي تعجب است كه، حتي پس ازگذشت بيش از 50 سال از مذاكرات تجاري، هنوز در اقتصاد جهاني حمايتهاي قابل ملاحظهاي وجود دارد و جا براي سودآوري بيشتر، در صورت برداشتن اين حمايت ها هست. حمايتگرياز آن رو دوام مي آورد كه راه مناسب و غير شفافي براي دولت هايي است كه خواهان هدايت منافع اقتصادي به سوي گروه هاي خاصي هستند. با اين كه آزادسازي تجاري باعث بالارفتن سطح متوسط زندگي در ميان مدت مي شود، اما گروههايي كه از حمايت برخوردار مي گردند شاهد كاهش درآمدهاي خود خواهند شد و تغيير حاصل در ساختار اقتصادي احتمال بروزاختلالات اقتصادي را در كوتاه مدت پيش مي آورد. آگاهي از اين مسئله رو به رشد است كه برخي از افراد زيان ديده از اصلاحات تجاري ازفقيرترين اقشار جامعه و از جمله كساني هستند كه چيزي براي حمايت از خود در دوران هاي سختي ندارند و بنابراين براي جذب هزينه هاي تعديل اقتصادي توانايي كمتري از سايرهمشهريان خود دارند. حتي كاهش گذراي درآمد مي تواند باعث از دست رفتن فرصت هاي اينافراد فقير براي تقويت سرمايه انساني خود از طريق آموزش، بهداشت و تغذيه بهتر شودو شانس آنها را براي گريز از فقر كاهش دهد. آسيب پذيري اثرات آزادسازي تجاري بر فقراو طرح اين پرسش است كه آيا مي توان آزادسازي تجارت را به گونه اي طراحي نمود تا اثرات منفي آن به حداقل برسد. اين مقاله به بخشهاي زير پرداخته است. اثرات آزادسازي دستمزدها و اشتغال درآمدهاي دولت و برنامه هايي براي فقيران سرمايه گذاري، نوآوري و رشد آسيب پذيري در برابر شوك هاي خارجي منفي يافته هايي از مطالعات تجربي درس هايي براي طراحي اصلاحات تجاري شبكه هاي تامين اجتماعي فرازهايي از مقاله برخي از افراد زيان ديده از اصلاحات تجاري از فقيرترين اقشار جامعه و از جمله كساني هستند كه چيزي براي حمايت از خود در دورانهاي سختي ندارند و براي جذب هزينه هاي تعديل اقتصادي توانايي كمتري از ساير همشهريان خود دارند. مسئله حائز اهميت در كاهش پايدار فقر اين است كه آيا كشور نوعي رشد شتابان اقتصاديرا تجربه مي كند كه افراد فقير هم بتوانند در آن مشاركت داشته باشند. هر اندازه دامنه آزادسازي تجارت گسترده تر باشد بخشها يا گروه هاي بيشتري از جملهفقيران قادر خواهند بود از آزادسازي، نه تنها از بابت تهاده هاي توليد يا كالاهاي مصرفي ارزان تر بلكه همچنين از اثرات گسترده اقتصادي از جمله كاهش هزينه هاي حمل و نقل منتفع گردند. بررسي ها نشان مي دهد كه در بيشتر موارد، اصلاحات تجاري درآمد فقيران را به صورت گروهي افزايش مي دهد. همچنين هزينه هاي انتقال معمولا" نسبت به منافع كلي ايجاد شدهاندك است. اما مواردي هم هست كه در آنها اثرات كوتاه مدت آزادسازي بر فقرا و سايرينمنفي و چشمگير است. اجراي اصلاحات تجاري بدون اجراي سياست هاي مناسب كلان اقتصادي و نرخ ارز به منظورافزايش رقابت پذيري، در افزايش رشد اقتصادي كشور تاثير كمتري خواهد داشت. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.