بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بهره گيري از قابليت هاي درون زا در بهسازي بافت هاي حاشيه نشين شهري با نگرش ويژه به تجارب ممالك جنوب شرقي آسيا

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): بيژن كلهرنيا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اهم مطالب مورد بحث دراين مقاله عبارتند از : 1- اشاره به دوره هاي حاشيه نشيني در ايران، شناخت كلي از ساختار حاشيه نشيني و جمعيت حاشيه نشين. 2- تقابل و ناسازگاري بافت هاي حاشيه نشين با سازمان شهري موجود. 3- نگرش و اقدامات مديريت در برخورد با پديده حاشيه نشيني درايران با اشاره به موارد خاص و پيامدهاي فرآيند موجود. 4- فشرده سوابق حاشيه نشيني در كشورهاي جنوب شرقي آسيا پس از جنگ جهاني دوم و جنگهاي داخلي دراين كشورها همراه با بررسي نقاط قوت و ضعف آن. 5- الگوهاي مديريت شهري بوجود آمده در رويارويي با پديده حاشيه نشيني در اين كشورها. 6- چگونگي بهره گيري از قابليت هاي بالقوه جمعيتي و اجتماعي حاشيه نشينان به كمك ايجاد نهادهاي مديريتي در درون اين بافت ها و ايجاد تشكل هاي تعاوني توليد در جهت ارتقاء اقتصاد ملي. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.