بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي روند مهاجرت در جمهوري اسلامي ايران در طي سه دهه اخير و تاثير آن بر امنيت ملي (با تاکيد بر مهاجرت داخلي به تهران)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مجتبي اصلاني دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 45 

شماره نشريه: 55و56 

نشريه داخلي: جمعيت 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مهاجرت داخلي (Immigration) پديده اي است که امروزه در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بشدت جريان دارد و ميتوان آنرا از اثرات تبعي صنعتي شدن و توسعه صنعتي دانست که از قرن گذشته ميلادي تاکتون روند فزاينده اي را در پي داشته است. مهمترين عوامل اين پديده بعنوان جرياني جهاني و همه گير در تمام کشورها اعم از صنعتي و غير صنعتي) تداوم دارد به دو دسته عوامل جاذب شهرها(Pull Factors) که نتيجه مستقيم زندگي صنعتي است و در مقابل عوامل دافعه روستاها(Push Factors)تقسيم مي شود و طبيعي ترين اقدام روستايان يعني مهاجرت به شهرهاي بزرگ را رقم زده است.پژوهش حاضر روند مهاجرتهايداخلي کشور را از منظر علل انواع و عوامل غالب مورد بررسي قرار داده و اين روند راطي چهاردوره مجزا از ابتداي قرن چهاردهم شمسي تاکنون تکفيک و مهمترين اثرات آن برامنيت ملي با تکيه بر ابعاد اجتماعي -فرهنگي و زيست محيطي امنيت و تاکيد خاص بر مهاجرت داخل? در تهران... 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.