بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي روند امار ازدواج و طلاق هاي ثبت شده کشور از سال 79تا84

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مرجان عليزاده كارشناسي ارشد روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 29 

شماره نشريه: 55و56 

نشريه داخلي: جمعيت 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: شاخص ثبت ازدواج و طلاق,تعداد ازدواج و طلاق,نرخ خام ازدواج وطلاق,نسبت ازدواج به طلاق 

چكيده: ازدواج و طلاق دو رويدادي هستند که همواره در کنار هم مطرح شده اند.چنانچه هرگاه در مورد تعداد ازدواج هاي منطقه اي سوال شود بدون شک در مورد طلاق هاي آن منطقه کنجکاوي به عمل مي آيد.آنچه آمارها نشان داده اين است که نسبت ازدواج به طلاقهاي واقع وثبت شده در کشور در ادوار گذشته بين ارقام 11 و 123 بوده است.اما متاسفانه آنچه درسالهاي اخير اتفاق افتاده و آمارها نيز گوياي آن هستند کاهش اين نسبت به رقم 9 بوده است(جدول د-همين گزارش) اگر چه نرخ خام ازدواج و يا طلاق متاثر تعداد و يا ساختار جمعيت هرمنطقه اي است اما مي تواند براي بررسي وضعيت ازدواجها يا طلاق هاي صورت گرفته و در عين حال ثبت شدهمعيار مناسبي باشد.همانطور که در جدول ج مشاهده مي شود نرخ خام ازدواج بين سالهاي79 تا 84 افزايش اندکي برخوردار بوده است (از 10.12در هزار سال 79 به 11.42 در هزاردر سال 84)در حاليکه در مقابل براي طلاق اين افزايش بين سالهاي ياد شده قابل توجهو تامل است(از 8.42 در ده هزار در سال 79 به 12.21 در ده هزار در سال 84).لازم به ياد آوري است که اين آهنگ افزايشي در نرخها تقريبا در استانها نيز مشاهده مي شود کهدر جدول ج همين گزارش قابل بررسي است  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.