بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مسئله مسكن و ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فرشيد سيم بر , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: اطلاعات سياسي اقتصادي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: فرازهايي از مقاله رشد فزاينده جمعيت در كشور، يكي از عوامل اساسي افزايش تقاضاي مسكن در سالهاي گذشته بوده است. اين رشد پيش از انقلاب تقريبا" 2/7 درصد بوده كه در سالهاي 71-1368 بهحدود 3/9 درصد رسيده است. افزايش جمعيت پس از جنگ، در كشورهاي شركت كننده در جنگ ديده شده است. عامل موثر ديگر در رشد جمعيت، مي تواند گسترش فقر باشد به گونه اي كه هر اندازه رشد اقتصادي كمتر باشد، جمعيت رو به افزايش خواهد نهاد. شيوه توزيع چيزهاي مورد نياز عموم مردم بوسيله دولت، گذشته از اين كه ممكن است دررشد جمعيت موثر افتاده باشد، مي تواند يكي از عوامل مهاجرتهاي چشمگير از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ و در نتيجه، پديدآمدن مشكلات و نارسايي هاي گوناگون از جمله در زمينه مسكن بوده باشد. رشد شهرنشيني در فاصله سالهاي 1335 و 1375 به گونه جهشي و خيره كننده بوده است. درسال 1335 تنها 31 درصد از كل جمعيت كشور در شهرها ساكن بوده اند، در صورتي كه در سرشماريهاي 1370 و 1375 اين رقم به 57 و 61 درصد رسيده است. امروزه مسكن، در كنار ميزان باسوادي، درآمد سرانه اقتصادي و ... يكي از شاخصه هايتوسعه يافتگي شناخته مي شود. از آنجا كه بخش مسكن جزو بخشهاي كاربر اقتصادي است و تا اندازه زيادي مواد و ملزومات آن در درون كشور توليد مي شود، ناگزير رونق آن نه تنها موجب افزايش سطح اشتغال چه مستقيم و چه غير مستقيم خواهد شد، بلكه فشاري نيز بر تراز پرداختهاي خارجي نمي آورد يا در ذخاير ارزي كشور تغييري ايجاد نمي كند. در زمينه ساخت مسكن و معماري و شهرسازي، بايد دورانديشي و دقت بسيار از جهت حفظ آداب و رسوم ملي و رعايت نيازهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به كار رود. پديده شهر نشيني در جامعه امروز، فرهنگ بومي ما را در تنگنا قرار داده و باعث برخورد فرهنگها و خرده فرهنگهاي گوناگون با يكديگر شده است. مهاجرت از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ، به علت وجود امكانات بيشتر و بهتر در اين شهرها، باعث حاشيه نشيني و آلونك نشيني مي شود و در سايه تفاوتهاي فرهنگي، درك متقابل و مناسبي نيز ميان مهاجران و ساكنان به وجود نمي آيد و بنابراين ناهنجاريهايي در زمينه شهرنشيني بروز مي كند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.