بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تحليلي بر سازمانها و نهادهاي بين المللي فعال در حوزه تامين اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين شيرزاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: اطلاعات سياسي اقتصادي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: نتيجه گيري همانطور كه مشاهده گرديد، تمامي سازمانها و نهادهاي بين المللي كه شرح آنها رفت، در زمينه ضرورت بيمه هاي اجتماعي در تمامي جوامع، همسخن هستند و تاكيد زيادي بر حمايتهاي مربوط به دوران پيري، از كارافتادگي و بازماندگان نموده اند و بهره مندي از اين مزايا را حق مسلم تمامي افراد جامعه دانسته و در زمينه گسترش و تعميم آن به تماميافراد جامعه نيز توصيه ها و پيشنهادهايي ارائه نموده و فعاليتهاي زيادي انجام دادهاند. با اينكه سازمانها و نهادهاي بين المللي مذكور در اصل قضيه كه همان ضرورت برنامه هاي تامين اجتماعي در تمام كشورها و براي تمامي افراد جامعه است متفق القول هستند ولي ويژگيهاي برنامه هاي تامين اجتماعي از ديدگاه تمامي اين سازمانها و موسسات بين المللي يكسان نيست. براي نمونه، بانك جهاني بر اين اعتقاد است كه در حال حاضر، به خاطر ارتقاي كاراييبايد ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعي و تامين منابع مالي و مديريت دولتي، با شرايطزمان تطبيق داده شود. بانك جهاني از اين ديدگاه اقتصادي نسبتا" محدود و كارفرمايانه، ضرورت تعميم برنامه هاي اساسي تامين اجتماعي را مورد ترديد قرار مي دهد و كشورهايتوسعه نيافته را به سوي راه حلهاي نامطمئن و موقتي مي كشاند. از سوي ديگر، صندوق بين المللي پول نيز معتقد است كه بايستي در ترتيبات دائمي برنامه هاي موجود تامين اجتماعي، تجديدنظر شود و خدمات آن تنها به دو گروه از آسيب پذيرترين افراد، يعني بازنشستگان و بيكاران محدود گردد. با وجود اين هم بانك جهاني و همصندوق بين المللي پول، رشد فراگير و پايدار را بهترين راه كاهش فقر و تعميم عدالتاجتماعي در بلندمدت مي دانند. كوتاه سخن آنكه ممكن است اين تفاوتهاي اساسيدر ديدگاه و روشهاي تامين اجتماعي سازمانهاي بين المللي، كشورها را در برنامه ريزيهاي ملي خود با دشواري و اتخاذ روشهاي ناهماهنگ و حتي متعارض مواجه نمايد. از سوي ديگر، آشنايي با توصيه ها و پيشنهادهاي اين گونه موسسات و سازمانهاي بين المللي و همچنين آشنايي با تجربيات و چگونگي عملكرد كشورهاي مختلف جهان در زمينه تامين اجتماعي از دو نظر حائز اهميت است : نخست بررسي تطبيقي اين تجارب، براي كسب اطلاعات و آگاهي هاي لازم، و دوم سود جستن از آنها در تدوين برنامه هاي ملي خود در زمينهتامين اجتماعي. لذا شايسته است تا ما نيز با عنايت به توصيه ها، پيشنهادها و نتايج مطالعات و تحقيقات اين گونه سازمانها و موسسات و همچنين با بهره گيري از تجربيات و اندوخته هاي ساير كشورهاي جهان در زمينه بيمه هاي اجتماعي بتوانيم برنامه اي خوب و موفق به منظورتعميم برنامه هاي بيمه اجتماعي بويژه در مورد جوامع روستايي كشور تهيه و ارائه نماييم. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.