بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عوامل اجتماعي ـ خانوادگي موثر بر نگرش جنسيتي جوانان استان مازندران

عنوان لاتين: A Study on Impacts of Socio-Familial Factors on Gender-Related Attitude of Youths in the Mazandaran Province

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اسماعيل رياحي استاديار دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 169 

شماره نشريه: 25 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: جنسيت,مازندران,جوان,نگرش 

چكيده: طرح مسأله: هدف از انجام پژوهش حاضر توصيف نگرش جنسيتي دختران و پسران جوان استانمازندران و تجزيه و تحليل عوامل اجتماعي و خانوادگي موثر بر آن مي‌باشد. روش: تحقيق حاضر با روش پيمايشي و با مطالعه بر روي نمونه‌اي متشكل از 425 نفر ازمردان و زنان جوان استان مازندران كه در مراكز آموزشي فني و حرفه‌اي استان مشغول كارآموزي بوده‌اند، صورت گرفته است. براي گردآوري داده‌ها از پرسش‌نامه‌هاي خود تكميلي استفاده شد. يافته‌ها: تفاوت‌هاي معني‌داري بين نگرش جنسيتي مردان و زنان جوان مشاهده شده استكه نشان مي‌دهد در مجموع، مردان پاسخگو داراي نگرش جنسيتي مرد مدارانه‌تري نسبت بهزنان بوده‌اند. همچنين داده‌ها نشان مي‌دهند كه روستانشينان و مجردين نسبت به شهرنشينان و متاهلين نگرش جنسيتي مرد مدارانه‌تري داشته‌اند. شكل‌گيري و بيان نگرش جنسيتي تحت تاثير متغيرهاي جنسيت، نگرش شغلي، و نحوة برخورد والدين با فرزندانشان مي‌باشد. نتايج: دارا بودن نگرش جنسيتي مرد مدارانه مي‌تواند مانعي براي پذيرش توانايي‌هايزنان در جامعه و استفادة كامل از نيروهاي انساني موجود براي دستيابي به توسعه محسوبگردد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.