بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاثير عوامل اقتصادي بر بيکاري تحصيل‌كرده‌هاي دانشگاهي

عنوان لاتين: The Effect of Economic Factors on Unemployed Educated of University

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي سيادت دكترا علوم تربيتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 343 

شماره نشريه: 25 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: اقتصادي,بيکاري,تحصيل‌کرده,دانشگاه,عوامل 

چكيده: ديگر مولف: مرضيه مختاري پور دانشجوي دكتراي مديريت آموزشي طرح مسأله: امروزه كارشناسان اقتصادي، رشد و توسعه‌يافتگي را بر اساس ميزان افرادمشغول به كار آن جامعه مي‌سنجند. افزايش رشد اقتصادي از طريق كاهش بيكاري، افزايش نرخ مشاركت نيروي كار، كاهش فقر و تخفيف عوارض ناشي از بالا بودن بيكاري پديد مي‌آيد؛ لذا براي پيشگيري از بيكاري نيروهاي متخصص ضرورت دارد كه نيازمندي‌هاي نيروي انساني كشور پيش‌بيني شود. روش: براي بررسي موضوع اين پژوهش از روش توصيفي ـ همبستگي استفاده گرديد. جامعة آماري، كلية اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 82-81 بوده‌اند. نمونة اين تحقيق 351 نفر بود كه با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي متناسب با حجم انتخاب شد. ابزار تحقيق، پرسش‌نامة محقق ساخته شامل 28 سوال در طيف پنجدرجه‌اي ليكرت بود. يافته‌ها و نتايج: يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه الف) عوامل اقتصادي (كمبود سرمايه‌گذاري، اجراي خصوصي‌سازي، عدم حمايت از دستاوردهاي داخلي، عدم تسهيلات اشتغال، اقتصاد متكي به نفت و كاهش رشد محصولات ناخالص داخلي) بر افزايش بيكاري تحصيل‌كرده‌هايدانشگاهي تاثير دارد؛ ب) بين نظرات اعضاي هيأت علمي و دانشجويان با توجه به ويژگي‌هاي دموگرافيك آنان (سن، مدرك تحصيلي و دانشكده) درخصوص عوامل اقتصادي بيكاري تحصيل‌كرده‌هاي دانشگاهي تفاوت وجود ندارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.