بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عوامل رواني ـ اجتماعي مؤثر در فرار دختران از خانه

عنوان لاتين: Psychosocial Correlates of Running Away from Home

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شهرام محمدخاني استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 147 

شماره نشريه: 25 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: دختران فراري,عوامل رواني ـ اجتماعي,مهارت‌هاي مقابله‌اي,هوش هيجاني 

چكيده: طرح مسأله: هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي عوامل رواني ـ اجتماعي مرتبط با فرار دختراناز خانه با تاكيد بر مقايسة هوش هيجاني دختران فراري و عادي بود. روش: مطالعة حاضر از نوع پژوهش‌هاي علي ـ مقايسه‌اي بود. نمونة پژوهش شامل 40 دخترفراري ساكن مراكز بهزيستي استان تهران و 70 دختر عادي بودند كه از نظر سن و وضعيتاقتصادي ـ اجتماعي با هم همتا شده بودند و با استفاده از پرسش‌نامة هوش هيجاني بارـ اون و پرسش‌نامة جمعيت‌شناختي مورد بررسي قرار گرفتند. يافته‌ها: بين هوش هيجاني دختران فراري و عادي تفاوت معناداري وجود دارد و ميانگينهوش هيجاني دختران فراري پايين‌تر از دختران عادي است. عواملي مانند اختلافات خانوادگي، سوء استفادة جسمي و جنسي از دختران در خانواده، اعتياد والدين و سخت‌گيري و برخورد نامناسب كاركنان مدارس نيز با فرار دختران از خانه مرتبط مي‌باشند. نتايج: با توجه به نقش هوش هيجاني و مهارت‌هاي مقابله‌اي در فرار دختران طراحي مداخلات رواني اجتماعي به منظور افزايش هوش هيجاني و تقويت مهارت‌هاي مقابله‌اي دخترانآسيب‌پذير و به‌سازي فضاي رواني اجتماعي خانواده‌ها بايد مورد توجه برنامه‌ريزان قرار گيرد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.