بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: كيفيت رابطه ولي ـ فرزندي نوجوانان دچار اعتياد و نوجوانان عادي

عنوان لاتين: A Study on the Quality of Parental-Child Relationship in Addicted Adolescents versus Normal Ones

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): امير چرخيان , ساير آثار   احمد حيدرنيا كارشناسي ارشد مشاوره , ساير آثار  

شماره صفحه: 39 

شماره نشريه: 25 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: اعتياد,کيفيت رابطه ولي ـ فرزندي,نوجوان 

چكيده: طرح مسأله: در پژوهش‌ها از زواياي مختلف به تاثيرات خانواده بر اعتياد فرزندان پرداخته شده است. تحقيق کنوني به بررسي کيفيت رابطة ولي ـ فرزندي در نوجوانان دچار اعتياد و مقايسة آن با نوجوانان عادي پرداخته است. روش تحقيق: جامعة آماري اين پژوهش نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتياد شهرتهران مي‌باشند که از بين آن‌ها 30 نوجوان انتخاب و پس از جلب رضايت آن‌ها، پرسش‌نامه‌ها جهت تکميل در اختيار آن‌ها قرار داده شد. تعداد 30 نفر نوجوان غيرمعتاد نيز با رعايت همتاسازي از بين دانش‌آموزان مدارس راهنمايي شهر تهران انتخاب گرديد. برايجمع‌آوري اطلاعات از پرسش‌نامة کيفيت رابطة ولي ـ فرزندي استفاده شد. يافته‌ها و نتايج: نتايج به دست آمده نشان داد که کيفيت رابطة ولي ـ فرزندي در نوجوانان خانواده‌هاي عادي در تمامي ابعاد رابطه، بهتر از نوجوانان دچار اعتياد مي‌باشد. کيفيت رابطه با پدر نوجوانان عادي در تمامي ابعاد رابطه بهتر از کيفيت رابطه باپدر نوجوانان دچار اعتياد مي‌باشد. کيفيت رابطه با مادر نوجوانان خانواده‌هاي عادينيز جز در خرده مقياس سردرگمي نقش، بهتر از کيفيت اين رابطه در نوجوانان دچار اعتياد مي‌باشد. بين کيفيت رابطه با پدر و مادر نوجوانان خانواده‌هاي عادي تفاوت معناداري مشاهد نشد اما نوجوانان داراي اعتياد کيفيت رابطه با مادرشان به گونه معناداري بهتر از کيفيت رابطه با پدرشان بود (سطح معنا داري 0.05> p در نظر گرفته شده بود).  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.