بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عوامل راهبردي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر: برنامه مدرسه محور

عنوان لاتين: Assessing Strategic Factors of Drug Abuse Prevention in Iran: A School-Based Program

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مليحه شياني استاديار دكترا جامعه شناسي , ساير آثار   محمدعلي محمدي استاديار دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 59 

شماره نشريه: 25 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: آموزش و پرورش,پيشگيري,تهديدها و فرصت‌ها,سوء مصرف موادمخدر,نقاط قوت و ضعف ها 

چكيده: طرح مسأله: مقاله با استناد به يافته‌هاي پژوهشي به منظور شناسايي وضعيت موجود وزارت آموزش و پرورش در زمينة پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر تدوين يافته است. روش: در اين پژوهش، پس از بررسي منابع، اسناد و مدارك و آمار، پرسش‌نامه‌اي تهيه وطي چند مرحله به اجرا درآمد. جامعه آماري، مديران، معاونان، مشاوران و كارشناسان،وزارت آموزش و پرورش و جمعي از متخصصان و صاحب‌نظران بوده‌اند. توصيف و تحليل اطلاعات براساس ماتريس ارزيابي عوامل استراتژيك و محاسبات مربوط به آن انجام شده است. يافته‌ها: براساس نتايج حاصل از ارزيابي عوامل استراتژيك، آموزش و پرورش در زمينهپيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر از لحاظ محيط داخلي در شرايط مطلوب نبوده و نقاط ضعفآن بيش از نقاط قوت بوده است. از حيث محيط خارجي هم در برابر تهديدها و بهره‌گيرياز فرصت‌ها براي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر دانش‌آموزان از موفقيت چنداني برخوردار نبوده است. نتايج: وزارت آموزش و پرورش با شناخت تهديدها و فرصت‌هاي محيط خارجي و نقاط قوت وضعف در محيط داخلي امكان سياست‌گزاري و برنامه‌ريزي بهتر در جهت پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر را به ويژه در برنامه‌هاي "مدرسه محور" خواهد يافت.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.