بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تحليل جامعه‌شناختي احساس آنومي اقتصادي در ميان جوانان

عنوان لاتين: Sociological Analysis of Economic Sense of Anomie among Youths of Iran

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مليحه شياني استاديار دكترا جامعه شناسي , ساير آثار   محمدعلي محمدي استاديار دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 11 

شماره نشريه: 25 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: آنومي,احساس آنومي اقتصادي,جامعه آنوميك,مشكلات اجتماعي,جوانان 

چكيده: طرح مسأله: دگرگوني‌هاي پديد آمده در چند دهه اخير به نحو چشم‌گيري بر شكل‌گيري و تشديد مشكلات اجتماعي جوانان تأثير گذارده است. از جمله مشكلات اجتماعي مي‌توان به "احساس آنومي" در ميان افراد اشاره كرد كه بازتاب شرايط نابسامان و آنوميك جامعه است. مقاله‌ حاضر به سنجش احساس آنومي اقتصادي در ميان جوانان شهر تهران و برخي عواملتأثيرگذار بر آن مي‌پردازد. روش: پس از بررسي منابع و نظريه‌ها و تدوين چارچوب نظري، با شيوه پيمايش و استفادهاز پرسش‌نامه و مصاحبه، اطلاعات مورد نياز گردآوري شد. حجم نمونه 816 نفر از جوانان شهر تهران بوده كه با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي و به صورت تصادفي انتخاب شدند. يافته‌ها: نسبت قابل توجهي از جوانان در ارزيابي خود وضعيت نابسامان و آنوميك جامعه را به تصوير مي‌كشند و در حالتي از گسستگي ميان خود و جامعه قرار دارند. اين احساس آنومي اقتصادي متأثر از عوامل فردي، خانوادگي، نگرش‌ها و حالات سردرگمي، بدبيني وبي‌اعتمادي در جوانان است. نتايج: يافته‌هاي پژوهش منطبق با نظريه‌هاي جامعه‌شناختي به ويژه آراء دوركيم و مرتون نشان مي‌دهد احساس آنومي اقتصادي، در حقيقت، عدم تناسب نيازها و اهداف و امكانات مالي و اقتصادي و راه‌هاي دستيابي به آن اهداف بوده كه در شخصيت جوانان دروني شدهاست.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.