بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عوامل موثر در فرآيند مهاجرت بين استاني در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدعلي مولائي مربي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: اطلاعات سياسي اقتصادي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه مهاجرت پديده اي چند متغيره و پيچيده بوده و لذا بررسي علل مهاجرت، دشوارترين بخشتحليل فرآيند مهاجرت است. نه تنها از اين نظر كه اغلب مطالعات به صورت بررسيهاي موردي بوده و بنابراين تعميم نتايج حاصل از آن مطالعات به ديگر موارد متفاوت امكان پذير نخواهد بود، بلكه عوامل موثر بر مهاجرت در مناطق مختلف نيز متفاوت بوده و حتي در صورت مشترك بودن علل، اهميت نسبي هر كدام از عوامل در مناطق گوتاگون يكسان نخواهدبود. بي گمان مهاجرت نقش مهمي در زندگي ساكنان مناطق روستايي و شهري بازي مي كند ليكن بررسي علل مهاجرت از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا صرفا" با درك درست و شايسته عللمهاجرت است كه مي توان خط مشي و سياستي معقول و متناسب با آن در پيش گرفت. بعنوانمثال، كوشش در جهت افزايش كمي فرصتهاي شغلي در برخي مناطق روستايي كه نه تنها با مشكل بيكاري مواجه نيستند بلكه از كمبود نيروي كار رنج مي برند، تلاشي بيهوده و غير عقلاني است. مقاله حاضر كوششي است در جهت تبيين مهمترين عوامل جاذبه و دافعه مهاجرت بين استاني. اين مقاله در چهار بخش تنظيم شده است. بخش مقاله به تشريح آمار و اطلاعات، متدلوژي و روش تحقيق، اهداف، فرضيات و مدل تحليلي مي پردازد. بخش سوم به بررسي و تحليل يافته هاي مدل رگرسيوني اختصاص يافته و در بخش پاياني، نتايج حاصل از اين بررسي و سياستها و راهكارهاي پيشنهادي مطرح مي شود. اين مقاله در چند صفحه همراه با جدول، نتايج و منابع و مآخذ و ضمائم ارائه گرديدهاست.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.