بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: توزيع جغرافيايي فقر مسکن و پراکندگي زنان مطلقه خانه‌دار در مناطق 22 گانه تهران

عنوان لاتين: Study on the Geographical Distribution of Housing Poverty and Scattered Divorced Housewives in 22 Zones of Tehran

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): معصومه نصيري دكترا جغرافياي انساني , ساير آثار  

شماره صفحه: 223 

شماره نشريه: 24 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: تهران,زنان خانه‌دار,شهر,طلاق,مسكن 

چكيده: طرح مسأله: همزمان با رشد کالبدي شهر تهران، مشکلات تامين مسکن مناسب به‌ويژه برايزنان مطلقه خانه‌دار روزبه‌روز دشوارتر مي‌شود. مسأله اين است که چه نوع رابطه‌اي ميان توزيع جغرافيايي مسكن فقيرانه و پراکنش درصد زنان مطلقه خانه‌دار در مناطق 22گانه تهران وجود دارد؟ روش: در اين پژوهش، فقر در مناطق 22 گانه تهران بر اساس دو شاخص‌ درصد زنان مطلّقهخانه‌دار و درصد خانوارهاي چهار نفره به بالاي ساكن در يك اتاق مورد بررسي قرار گرفته و با نرم‌افزار GIS نقشه‌هاي آن ترسيم گرديده است. يافته‌ها: يافته‌‌ها نشان مي‌دهند دو شاخص "درصد خانوارهاي چهار نفره و بالاتر ساکن در يک اتاق" به عنوان معيار فقر مسکن، و "درصد زنان مطلّقه خانه‌دار" در مناطق مرکزي و جنوب شهر تهران بيش از ساير مناطق تراکم دارند. نتايج: با توجه به يافته‌هاي تحقيق، يكي از راهكارهاي كاهش فقر و محروميت لزوم دخالت دولت در تامين مسکن و توجه ويژه در زمينه احداث مساكن مناسب براي گروه‌هاي کم‌درآمد با تاکيد بر زنان مطلّقه خانه‌دار است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.