بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: الگوهاي اندازه‌گيري مقياس معادل خانوار و محاسبه آن در ايران

عنوان لاتين: Methods of Equivalence Scales: An Application for Iran

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): تيمور محمدي استاديار دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار   حسين راغفر استاديار دكترا اقتصاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 191 

شماره نشريه: 24 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: الگوي مصرف,توزيع درآمد,خصوصيات جمعيتي,رفاه خانوار 

چكيده: ديگر مولف: عليرضا خلجي كارشناس ارشد اقتصاد طرح مسأله: مفهوم مقياس معادل خانوار به عنوان شاخصي از تاثير خصوصيات خانوار بر الگوي مصرف آن مطرح مي‌باشد. در مطالعه حاضر مروري بر ادبيات موجود در مورد اين مفهوم مهم و ناشناخته در اقتصاد ايران خواهيم داشت. روش تحقيق: در مطالعه حاضر، مفهوم مقياس معادل خانوار باتوجه به ويژگي‌هاي گوناگونخانوار ـ اندازه خانوار، سن اعضاي آن، شهري يا روستايي بودن ـ محاسبه مي‌شود و تاثير اين خصوصيات بر الگوي مصرف آن خانوارهاي مختلف ارائه مي‌شود. در ادامه, الگوي جورگنسون ـ اسلسنيك به عنوان يکي از مناسب‌ترين روش‌ها معرفي مي‌شود و مقياس معادل عمومي خانوار براي خانوارهاي داراي خصوصيات مختلف نسبت به خانوار مرجع ـ خانوار دو نفره شهري ـ با استفاده از اين الگو محاسبه مي‌شود و از اين شاخص براي مقايسه رفاه خانوارهاي داراي خصوصيات جمعيتي مختلف استفاده مي‌گردد. دوره زماني مورد بررسي از 1363 تا 1382 است و از داده‌هاي مقطعي سال 1381 براي محاسبه تاثير خصوصيات بر الگوي مصرف خانوار استفاده شد. يافته‌ها و نتايج: نتايج اين تحقيق مي‌تواند به عنوان عامل تعديل‌کننده الگوي مصرفخانوارهاي متفاوت براي مقايسه آن‌ها مورد استفاده قرار گيرد و از بروز اشکالات ناشي از فروض ساده‌کننده ـ مثل در نظر گرفتن درآمد سرانه - جلوگيري نمايد. ضمناً نتايجحاصله مي‌توانند مبناي سياست‌گذاري‌هاي تخصيص يارانه‌هاي کالاهاي مصرفي قرار گيرند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.