بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عوامل اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر نابرابري تورمي (1382-1374)1

عنوان لاتين: Examining the Social and Economic Factors Effective on Inflationary Discrepancy in Iran Urban Areas (1995-2003)

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين ميرزايي استاديار دكترا اقتصاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 141 

شماره نشريه: 24 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: دهک‌هاي درآمدي,رفاه خانوار,شاخص قيمت مصرف‌کننده,شکاف تورمي,نابرابري تورمي 

چكيده: ديگر مولف: ابوالفضل غياثوند دکتر اقتصاد، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مرکزي طرح مسأله: اين مقاله به دنبال بررسي نابرابري تورمي ناشي از تفاوت متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي در الگوي سبد مصرفي خانوار و تحليل ناديده گرفتن اثرات اين نابرابري بر نتايج سياست‌هاي حمايتي دولت از خانوارها مي‌باشد. روش: در اين مقاله از روش تحليل واريانس نرخ‌هاي تورمي که هر خانوار در نقاط شهريايران طي دوره 1374 الي 1382 (حدود 12000 خانوار در هر سال) تجربه نموده استفاده مي‌شود و اثر عوامل مختلف اجتماعي و اقتصادي بر نابرابري تورمي اين خانوارها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. يافته‌ها و نتايج: عوامل اقتصادي و اجتماعي از جمله دهک‌هاي درآمدي، بعد خانوار، نوع شغل وضعيت شغلي سرپرست خانوار و... بر ايجاد نابرابري تورمي مؤثر است و براي تحليل اثرات واقعي سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت بر رفاه خانوارها، توجه به اين نابرابري بسيار حائز اهميت خواهد بود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.