بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نابرابري درآمدي در ايران

عنوان لاتين: Income Inequality Measurement in Iran

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حميده ذاکرهنجني كارشناسي ارشد علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 83 

شماره نشريه: 24 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: آتكينسن,تابع رفاه اجتماعي,تايل,ضريب جيني,نابرابري درآمدي 

چكيده: طرح مسأله: هدف اساسي در اين تحقيق اندازه‌گيري نابرابري درآمدي در ايران است. در اين پژوهش فرض ما اين است كه نابرابري درآمدي در ايران طي سال‌هاي 1363 تا 1383 افزايش يافته است. روش: ابتدا اطلاعات مقطعي توزيع درآمد (هزينه) به تفكيك مناطق شهري و روستايي بر اساس ريز داده‌هاي طرح درآمد ـ هزينه (بودجه خانوار) جمع‌آوري و سازمان‌دهي شده است،سپس با استفاده از سه شاخص ضريب جيني، آتكينسن و تايل در بسته نرم‌افزاري stata نابرابري درآمدي طي سال‌هاي 83-1363 به تفكيك مناطق شهري و روستايي اندازه‌گيري شده است. يافته‌ها: در برآورد از شاخص تايل و شاخص آتكينسن بيشترين سطح نابرابري در مناطق شهري در سال‌هاي 69 و70 و66 و كمترين سطح نابرابري در سال‌هاي 82 و83 ديده شده است ودر مناطق روستايي بيشترين سطح نابرابري در سال‌هاي 69 و70 و65 و كمترين سطح نابرابري در سال‌هاي 82 و83 است. دامنه معني‌دار ? در شاخص آتكينسن براي مناطق شهري و روستايي بين صفر و يك است. در برآورد ضريب جيني بيشترين سطح نابرابري در سال‌هاي 65 و70 و66 و كمترين سطح نابرابري در سال‌هاي 82 و 83 است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.