بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي- بازار يا برنامه

عنوان لاتين: Economic Growth and Social Justice; Market or Plan?

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فريبرز رئيس دانا دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 31 

شماره نشريه: 24 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: برنامه‌ريزي دموكراتيك,توسعه اجتماعي ـ اقتصادي,رشد اقتصادي,عدالت اجتماعي,نظام بازار 

چكيده: طرح مسأله: از ميانه دهه هشتاد قرن گذشته بحث ناسازگاري رشد با سياست‌هاي بازتوزيعو عدالت اجتماعي بالا گرفت. امروز نشان دادن يك جانبه بودن، سياسي بودن و طبقاتي بودن رويكردهاي قضاوت درباره مقوله‌هاي رشد و عدالت و رابطه آن دو مشخص‌تر شده است، با اين وصف، هنوز نياز به توضيح دارد؛ و اين، كاري است كه در اين بررسي انجام مي‌شود. روش: روش بررسي حاضر تحليلي ـ تاريخي است. چند پارادايم اساسي و مقابله‌گرانه در تابش بررسي‌هاي منطقي و مقايسه‌اي و نيز با ارجاع به تجربه‌هاي جهان و ايران مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. در انتها از برنامه‌ريزي و سياست رشد توأم با بازتوزيع و عدالت دفاع مي‌شود. يافته‌ها: بازارگرايي افراطي و تعطيل برنامه‌ريزي به بهانه كامل بودن نظام بازار يا به دليل نارسايي روش‌هاي برنامه‌ريزي قديمي، اصلي‌ترين بخش توسعه (يعني توسعه اجتماعي و انساني و عدالت اجتماعي) را خدشه‌دار كرده است و در سطح جهان، فقر و تبعيض به دليل كار افتادن مكانيزم بازار و آرمان سياسي نوليبراليستي بالا رفته است. نتايج: روش رشد توأم با عدالت و تامين منابع رشد از راه بازتوزيع و جهت دادن به منابع در چارچوب برنامه‌ريزي دموكراتيك پيشنهاد مي‌شود. اين انتظار كه نظام بازار همكارآيي و هم رفاه عادلانه را تامين كند, انتظاري بي‌فايده است و به جاي آن نوآوري در نظام برنامه‌ريزي است كه ضروري مي‌شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.