بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: راهبردهاي توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي

عنوان لاتين: Strategies of Economic Development and Social Justice

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدحسين شريف زادگان استاديار دكترا توسعه اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 5 

شماره نشريه: 24 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: باز توزيع درآمد,رشد اقتصادي,دولت رفاه,عدالت اجتماعي 

چكيده: طرح مسأله: در اين مقاله سعي شده است به تفاسير بعضي از متفکران مدرن کلاسيک و قرنبيستم در مورد عدالت اجتماعي بپردازيم. در اين راستا انديشه‌هاي هابز و کانت به‌عنوان دو نظريه مهم مدرن کلاسيک مورد بررسي قرار مي‌گيرد، سپس انديشة رالز در مورد عدالت و مخالفان او همانند هايک بررسي مي‌گردد. روش: اين مطالعه از نوع كتابخانه‌اي بوده ودر آن تلاش مي‌شود با مرور منابع عمده وتحليل نظرات، جمع‌بندي روشني از راهبردهاي ارائه شده ومتناسب با جامعة ايران ارائهشود. يافته‌ها: نظرات رالز به‌عنوان نظرات جامعي مي‌تواند عدالت را به‌طور همه جانبه توضيح دهد، لذا با توجه به مباحث مرتبط يا دولت رفاه و ديدگاه‌هاي اصلاحي آن و نهايتاً رويکردهاي اقتصادي رشد و باز توزيع درآمد سه راهبرد "تقدم رشد نسبت با باز توزيعدرآمد"، راهبرد "تقدم باز توزيع در آمد نسبت به رشد" و راهبرد "رشد توأم با باز توزيع در آمد" مورد بررسي و بازبيني قرار گرفته‌اند. نتايج: راهبرد رشد توام با توزيع درآمد براي حل مسائل رشد و عدالت اجتماعي بهتر مي‌تواند رشد و عدالت را به همراه داشته باشد. سه عامل عدالت رالزي، جامعة رفاهي و جامعه ريسکي و راهبرد رشد توام با باز توزيع درآمد در يک راستا مي‌توانند راهبرد رشدتوام با باز توزيع درآمد را توضيح دهند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.