بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نظام تامين مسكن بيمه شدگان و جايگاه سازمان تامين اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): كمال اطهاري علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 226 

شماره نشريه: 24 

نشريه داخلي: تامين اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي تافته اي جدا بافته از بقيه جامعه نيستند هرچند كهاين نور ايمني باعث شده هيچ يك زير خط مطلق فقر قرار نگيرند. اما چند دهك آنها دربازار رسمي مسكن در مناطق كلان شهري ايران راهي براي دستيابي به مسكن مناسب نمي يابند. از اين رو راه تامين مسكن بيمه شدگان از مسير اصلاح كل نظام برنامه ريزي مسكن مي گذرد. از سوي ديگر با اينكه سازمان تامين اجتماعي هيچ گونه تعهد قانوني براي تامين مسكن بيمه شدگان خود ندارد با توجه به انتظار عمومي و ذخاير مالي عظيم خود نتوانسته و نخواسته است تنها نقش ناظر را داشته باشد...  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.