بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: جهاني شدن اقتصاد و تاثير آن بر حاكميت ملي كشورها

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار:


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رضا سيمبر دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: اطلاعات سياسي اقتصادي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: جهاني شدن آميزه اي از روندهاي گوناگوني است كه در ابعاد مختلفي تجلي مي يابد. مجموعه اي از بايسته ها در روند تاثيرگذاري شكل مي گيرند كه نهايتا" پيامدهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي مختلفي را به بار مي آورند. مقاله حاضر كندوكاوي درباره تبعات سياسي جهاني شدن اقتصاد است. محور اصلي بحث ايناست كه جهاني شدن اقتصاد تاثير شگرفي بر حاكميت ملي كشورها به جا مي گذارد. حاكميت ملي (national sovereignty) ثمره معاهدات و ستفالي (Westphalia Pacts) استكه پس از جنگهاي سراسري در قاره اروپا منعقد شد. و ستفالي سنگ بناي به وجود آمدن دولت هاي ملي (nation states) است كه در مرزي معلوم و با جمعيت و دولت خاص خود، حاكميت ملي را در اختيار دارند. دولت هاي ملي اساس جوامع اروپايي قرن 16 به بعد را پايهگذاشتند و پس از آن به ساير جوامع در همه قاره هاي دنيا تعميم يافتند. در اين مجموعه كشورهاي مستقل هر يك با عينك خاص خود به دنيا و ساير بازيگران نگريسته و اين نگرش نيز بر اساس منافع ملي (national interest) شكل گرفته است. منافع مليمعيار حركت سياسي كشورهاست كه بر اساس آن صلح مي كنند، دست به اتحاد مي زنند، به جنگ مي پردازند و حتي حاضر مي شوند هزاران نفر را قرباني نيل به اهداف خويش سازند. در نيمه دوم قرن بيستم با عقب نشيني استعمار از مستعمرات، موج جديدي از زايش دولت هاي ملي در جهان برخاست. منافع كشورهاي استعماري ايجاب مي كرد تا در برخي از مناطق دنيا، كشورهاي كوچكي تاسيس نمايند تا تسلط بر آنها آسانتر انجام پذيرد. از كارويژه هاي اصلي دولت ها حفظ حاكميت ملي و تعريف منافع ملي در قالب خاص استراتژيك و جغرافيايي بوده است. اما در عصر ((جهاني شدن)) يا به تعبير برخي در دنياي ((جهاني شده)) حاكميت ملي درمعرض بحرانهاي عمده اي قرار مي گيرد. جهاني شدن اقتصاد، مرزهاي صيانت ملي كشورها رابه مخاطره مي اندازد. يكي از نمادهاي اصلي جهاني شدن اقتصاد، سازمان جهاني بازرگاني (WTO) و گات (GATT) است. در راستاي جهاني شدن اقتصاد شرط اول قدم اين است كه كشورها از حاكميت خود بكاهند تا به اين ترتيب بر قدرت و اقتدار سازمانهاي اقتصادي جهانيافزوده شود، چرا كه هر گونه حركتي در راستاي همگرايي مستلزم كمرنگ شدن حاكميت ملياست. فرضيه مقاله حاضر اين است كه مسير حركت همگرايي جهاني اقتصاد كه از شاخصههاي اصلي جهاني شدن است ايجاب مي كند تا كشورها در بعد حاكميت ملي در تنگناي شديدتري قرار گيرند و اين امر اصلي ترين نتيجه سياسي جهاني شدن است. اين مقاله در چند صفحه به همراه نتيجه گيري و يادداشتها ارائه گرديده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.