بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاثير حجم نقدينگي بر تورم در اقتصاد ايران (1377-1342)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار:


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عباس علوي راد , ساير آثار   رضا حسيني راد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: اطلاعات سياسي اقتصادي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در دهه هاي اخير يكي از مهمترين مشكلات جامعه ايران در حوزه مسائل اقتصادي، وجود نرخهاي تورمي بالا بوده است، از اين رو كنترل تورم و تثبيت اقتصادي همواره به عنوان يكي از مهمترين اهداف اقتصادي دولت در اين سالها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به سابقه ديرين رشد نقدينگي در ايران و تاثير آن بر متغيرهاي اقتصادي، بررسي اين تاثير بر نرخ تورم هنگام تدوين سياستهاي پولي در سطح كلان از اهميت ويژه ايبرخوردار است. در اين نوشتار ابتدا رابطه حجم نقدينگي و تورم از دو ديدگاه نظري بسيار معروف كلاسيك سنتي و كلاسيك جديد ارائه مي شود و سپس در قالب يك نمونه اقتصادسنجي و با استفاده از روشهاي حداكثر درست نمايي (ML) جوهانسن - جوسيليوس و خودبازگشتي با وقفه هاي توزيعي (ARDL)،2 رابطه بلند مدت تعادلي حجم نقدينگي و تورم براي اقتصاد ايران مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج به دست آمده از هر دو روش، بيانگر وجود يك رابطهبلند مدت تعادلي مثبت ميان اين دو متغير است. اين مقاله به همراه نمودار، نتيجه گيري، پي نوشتها، منابع فارسي و منابع خارجي درچند صفحه ارائه گرديده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.