بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي ميزان آگاهي، نگرش و رفتار جوانان تهراني نسبت به اكستسي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فاطمه موسوي استاديار دكترا پزشکي اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 293 

شماره نشريه: 21 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: آگاهي,نگرش,جوانان,اكستسي 

چكيده: ديگر مولف: روزبه طباطبايي - دانشجوي مهندسي پليمر واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاداسلامي طرح‌مسئله: اين پژوهش با هدف بررسي ميزان آگاهي و نگرش جوانان ساكن شمال غرب تهراننسبت به قرصهاي اكستسي (موسوم به ماده شادي‌آور) و مصرف آن انجام شده است. روش: اين بررسي از نوع توصيفي تحليلي مقطعي است كه برروي 400 نفر (247 مرد و 153 زن) از جوانان ساكن در شمال غرب تهران انجام شده است. افراد مورد نظر به كمك يك پرسشنامه از نظر ويژگيهاي جمعيت شناختي، آگاهي، نگرش و رفتار مورد بررسي قرار گرفتند وبه روش نمونه‌گيري تصادفي چند مرحله‌اي انتخاب شدند. يافته‌ها: از نظر آگاهي افراد مورد مطالعه 41% آگاهي خوب، 50% آگاهي متوسط و 9% آگاهي كم داشته‌اند. از نظر نگرش، 32% نگرش خوب، 44% نگرش متوسط و 24% نگرش بد داشته‌آند. 26% افراد مورد بررسي تا زمان اجراي پژوهش مادة اكستسي را مصرف كرده‌اند. 31%افرادي كه اكستسي مصرف مي‌كرده‌اند، همراه آن مادة اعتيادآور ديگري هم مصرف مي‌كرده‌اند. 44.9% مردان و 35.5% زنان آشنايي كافي با پيامدهاي زيانبار اين ماده داشته‌اند. همچنين فقط 25.9% مردان و 20.3% زنان مورد بررسي مصرف اين ماده را بد و زيان‌آورمي‌دانستند. نتايج: يافته‌هاي اين بررسي نشان مي‌دهد كه درصد چشمگيري از جوانان با پيامدهاي زيانبار اين ماده آشنا نيستند و نگرش منفي در حد انتظار نسبت به آن ندارند و همچنين درصد بالايي از آنان اين ماده را مصرف مي‌كنند  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.