بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اختلال هويت جنسيتي و ابعاد اجتماعي آن: بررسي پديده نارضايتي جنسي در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فاطمه جواهري دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 265 

شماره نشريه: 21 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: اختلال هويت جنسي,تغيير جنس,نارضايتي از جنس خود 

چكيده: ديگر مولف: زينب کوچکيان - کارشناس علوم اجتماعي طرح مسئله: هر چند پديده نارضايتي جنسي و اقدام به تغيير جنس در ابتدا امري فردي به‌نظر مي‌رسد اين پديده از نظر زمينه‌هاي شكل‌گيري و هم از حيث ابعاد اجتماعي ـ فرهنگي آثار و پيامدهايي دارد. هدف اين مقاله معرفي و تشريح پديده نارضايتي جنسي و گرايش به تغيير جنس در ايران است. به اين منظور ابتدا ماهيت پديده نارضايتي جنسي از حيث نظري و مفهومي و سپس جنبه‌هاي حقوقي و اجرايي تغيير جنس در ايران بررسي مي‌شود ودر انتها برخي مشكلات اجتماعي ـ فرهنگي افراد مبتلا به وضعيت نارضايتي جنسي در ايران مطرح خواهد شد. روش: اين پژوهش با روش پيمايش و براساس مصاحبه با كارشناسان مسئول ساماندهي به پديده تغيير جنس و مصاحبه‌هاي نيمه‌ساخت‌يافته با ?0 نفر از ناراضيان جنسي انجام شده است. يافته‌ها و نتايج: اطلاعات به‌دست آمده نشان مي‌دهد هرچند نارضايتي جنسي و اقدام براي تغيير جنس در نظام حقوق ايران امري مجاز است افراد مبتلا به اين وضعيت در حوزهخصوصي و عمومي با مشكلات اجتماعي و فرهنگي متعددي مواجه‌اند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.