بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ارتباط مؤلفه‌هاي هوش هيجاني و ريسك فرار از منزل در دختران نوجوان.

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رخساره يکه يزداندوست استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني , ساير آثار   علي اصغر اصغرنژاد دكتري تخصصي روانشناسي عمومي , ساير آثار  

شماره صفحه: 225 

شماره نشريه: 21 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: دختران نوجوان,هوش هيجان,فرار از منزل 

چكيده: ديگر مولفان: حسين شاره - دانشجوي دکتري روانشناسي باليني - انستيتو روانپزشکي تهران hsharreh@yahoo.com سيدمحمود طباطبايي - روانپزشک - عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد طرح‌مسئله: پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين مؤلفه‌هاي هوش هيجاني و ريسك فراراز منزل در دختران نوجوان اجرا شد. روش: اين پژوهش همبستگي از نوع تحليل رگرسيون چندگانه بود. 500 نفر از دانش‌آموزاندختر مقطع متوسطه و پيش‌دانشگاهي مناطق 2، 5 و 7 آموزش و پرورش شهر مشهد كه به شيوة تصادفي طبقه‌اي خوشه‌اي انتخاب شده بودند با استفاده از پرسشنامه‌هاي ويژگيهاي جمعيت‌شناختي، ريسك فرار از منزل و هوش هيجاني بار ـ اون مورد بررسي قرار گرفتند. يافته‌ها: تحليل داده‌ها نشان داد كه بين هوش هيجاني كلي و برخي از مؤلفه‌هاي آن شامل احترام به خود، شادكامي، واقعيت‌سنجي، خودآگاهي هيجاني، تحمل استرس، انعطاف‌پذيري، مهارت تكانه، مسئوليت‌‌پذيري اجتماعي و حل مسئله با ريسك فرار دختران از منزل همبستگي منفي و معناداري وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون به ترتيب حاكي از نقش برجسته‌تر واقعيت‌سنجي، مهارت تكانه و شادكامي بر ريسك فرار دختران از منزل بود. نتايج: نتايج از تأثير احتمالي مؤلفه‌هاي هوش هيجاني بر ريسك فرار دختران از منزلحمايت مي‌كند. مؤلفة واقعيت‌سنجي برجسته‌ترين متغير در پيش‌بيني ريسك فرار دختران از منزل بود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.