بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: جرم شناسي خشونت جنسي عليه زنان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مصطفي السان كارشناسي ارشد حقوق خصوصي , ساير آثار  

شماره صفحه: 141 

شماره نشريه: 21 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: بزه‌ديدگي جنسي,حقوق بشر,پيشگيري,خشونت جنسي,خشونت عليه زنان 

چكيده: طرح مسئله: يكي از اقسام خشونت كه به‌دليل مسائل فرهنگي و اجتماعي كمتر مورد توجه قرار گرفته، خشونت جنسي عليه زنان است. بررسي جداگانه خشونت جنسي در مطالعات جرم‌شناسي از ميزان رشد روزافزون اين جرم و ضرورت توجه ويژه به آن حكايت دارد. روش: اين مطالعه با روش كتابخانه‌اي انجام شده است و هدف از آن، تحليل جرم‌شناختيخشونت عليه زنان و ارائه راهكارهايي براي پيشگيري از اين نوع خشونت مي‌باشد. يافته‌ها: بررسي موضوع نشان داد كه رضايت بزه‌ديده، در وقوع و سختي پيشگيري از خشونت جنسي تأثير زيادي دارد و دولت و محاكم قضايي بايد حقوق قانوني بزه‌ديدگان چنين جرايمي را مورد توجه ويژه قرار دهند. نتايج: پيشگيري از خشونت جنسي عليه زنان، در درجه نخست نيازمند فرهنگ‌سازي و درك صحيح تفاوت "بزه‌ديدگي و بزه‌پذيري زنان" و در وهله دوم، نيازمند التزام دولتها به حمايت از زنان بزه‌ديده و تعامل بين‌المللي دولتهاست  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.