بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي تجربي شكاف دستمزدي مبتني بر جنسيت در صنعت ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حميدرضا عريضي استاديار دكترا روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 73 

شماره نشريه: 21 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: ابعاد شغلي,دانش و مهارت و توانايي شغلي,شكاف دستمزدي جنسيتي 

چكيده: طرح‌مسئله: صنعت جديد بر نقش زنان از طريق مشاغل توليدي تأثير گذارده است. با افزايش تعداد زناني كه به بازار كار وارد مي‌شوند، آشكار مي‌گردد كه جايگاه آنان با مردان يكسان نيست. هدف پژوهش حاضر تحليل ساختارهاي دستمزد و نقش اين ساختارها در شكاف مبتني بر جنسيت است. بخصوص اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا بين زن و مرد در مواردي كه دستمزد يكسان دارند، تفاوتي در دانش، مهارت و تواناييهايشان ديده مي‌شود؟ روش: شركت‌كنندگان در تحقيق حاضر 98 مرد از يك شركت اتومبيل‌سازي و 98 زن از مجتمعهاي صنايع نساجي به ترتيب در تهران و اصفهان بود. آنها از نظر دستمزد، تحصيلات و سابقه استخدام همتاسازي شدند و ابعاد شغلي آنان با يكديگر بر حسب دانش، مهارت و استعداد (KSA) مقايسه شد. ابزار تحليل شغل پرسشنامه تحليل سمت (PAQ) بود. يافته‌ها: يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه پس از همتاسازي، زنان از نظر KSA برتر از مردان بودند. به اين معني كه زنان با دانش، مهارت و استعداد مشابه، دريافت كمترياز نظام جبران خدمات صنايع كشور دارند. رابطه بين افزايش دستمزد و بهبود مهارت، دانش و استعداد شغلي (KSA) در بين مردان بيش از زنان بود. نتايج: چون انتظار مي‌رود KSA زنان در آينده افزايش يابد، توجه به عدالت جنسيتي درمحيط كار برحسب KSA اهميت يافته است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.