بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نقش دينداري در ممانعت از بزهكاري جوانان شهر تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): هوشنگ نايبي استاديار دكترا جامعه شناسي , ساير آثار   محمدجواد زاهدي استاديار دكترا جامعه شناسي 0 , ساير آثار   حسين نازکتبار كارشناسي ارشد جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 233 

شماره نشريه: 22 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: بزهكاري,جوانان زنداني,جرم,جوانان عادي,دينداري 

چكيده: طرح مسأله: پژوهش حاضر به منظور تعيين نقش دينداري در ممانعت از بزهكاري (سرقت) جوانان شهر تهران با استناد به ديدگاه‌هاي دينداري و پيوند اجتماعي سعي در ارائة تحليلجامعه‌شناختي از دينداري به منزلة راهكاري براي مقابله با معضل بزهكاري جوانان دارد. روش تحقيق: روش اين تحقيق پيمايشي و از نوع علي ـ مقايسه‌اي پس از وقوع است. به لحاظ معيار زمان، اين پيمايش از نوع مقطعي بوده و به لحاظ معيار ژرفايي از نوع پهنانگر است كه داده‌هاي آن با استفاده از پرسش‌نامه گردآوري شده است. يافته‌ها: نتايج پژوهش نشان مي‌دهد تفاوت معني‌داري بين ابعاد دينداري و ميزان بزهكاري (سرقت) در بين دو گروه جوانان عادي (غير بزهكار) و زنداني (بزهكار) در سطح اطمينان 95 درصد وجود دارد. يافته‌هاي نظري پژوهش نشان داد كه گرچه مي‌توان رابطة جداگانه و مستقيم هر يك از متغيرهاي مستقل (ابعاد دينداري) با متغير وابسته (ميزان بزهكاري) را بر اساس نظريه‌هاي دينداري و پيوند اجتماعي تبيين كرد، اما نتايج حاصل از تحليل چند متغيري، بيانگر آن است كه تنها، بعد پيامدي دينداري تاثيرمستقيم بر بزهكاري داشته و بيشترين سهم را در تبيين ممانعت از بزهكاري جوانان به خود اختصاص داده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.