بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ويژگي‌هاي اجتماعي و اقتصادي زنان خياباني در شهر تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): جعفر شرافتي پور كارشناسي ارشد مديريت نظامي , ساير آثار  

شماره صفحه: 173 

شماره نشريه: 22 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: خياباني شدن,زنان خياباني,ويژگي‌هاي اجتماعي,ويژگي‌هاي اقتصادي 

چكيده: طرح مسأله: نقش عوامل اجتماعي و اقتصادي در بروز انحرافات اجتماعي از طرف اغلب جامعه‌شناسان و محققين مورد توجه قرار گرفته است. تحقيق حاضر با تكيه بر يافته‌هاي اينقبيل جامعه‌شناسان به بررسي ويژگي‌هاي اجتماعي و اقتصادي زنان خياباني در شهر تهراندر سال 83 مي‌پردازد. هدف از اين تحقيق تعيين رابطة ميان اين ويژگي‌‌ها و خيابانيشدن زنان است. روش: روش تحقيق پيمايشي بوده و جامعة آماري را زنان خياباني در تهران تشكيل مي‌دهند. حجم نمونه 150 نفر است. اين تحقيق علاوه بر روش آمار توصيفي، با بهره گيري از روش آمار استنباطي، به تجزيه و تحليل دقيق رابطة ميان متغيرهاي مستقل با متغير وابستهپرداخته است. يافته‌ها: اولين تماس جنسي زنان خياباني عمدتاً مربوط به سن 13.5 سالگي است. بيشترين فراواني سن شروع فعاليت جنسي در خيابان، مربوط به سن 15سالگي است. به‌طور متوسطهر زن خياباني در هر هفته 9 بار تماس جنسي برقرار مي‌كند. 45.3درصد از زنان خيابانيبه تنهايي زندگي مي‌كنند. نتايج: با مطرح شدن كلية عوامل به‌ طور هم‌زمان در مدل، اين نتيجه حاصل شد كه رابطة ميان ويژگي‌هاي اجتماعي و ويژگي‌هاي اقتصادي به عنوان متغيرهاي مستقل و خياباني شدن (به عنوان متغير وابسته)، معنا‌دار بود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.