بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عوامل گرايش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسي عوامل گرايش زنان و مردان متأهل عوامل گرايش زنان ومردان متاهل به رابطة نامشروع جنسي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مليحه شيردل كارشناسي ارشد مشاوره , ساير آثار  

شماره صفحه: 133 

شماره نشريه: 22 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: طرح مسأله: زندگي مشترك نيز مانند هر امر و پديدة ديگر، آسيب‌ها و آفت‌هاي خاص خودرا دارد و يكي از آسيب‌هاي عمدة زندگي مشترك، وجود رابطة نامشروع است، در اين ميانمساله‌اي كه نظر پژوهشگر را به خود جلب كرده، اين است كه چه عواملي موجب گرايش زنانو مردان متأهل به رابطة نامشروع جنسي مي‌شود؟ روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات پيمايشي يا زمينه‌يابي است كه پژوهشگر در آن با توجه به ويژگي‌هاي جامعه‌شناختي و روان‌شناختي، به پژوهش دربارة آن‌چه مردم دربارة رابطة نامشروع مي‌انديشند و آن‌چه انجام مي‌دهند و روابط بين متغيرهاي رواني ‌و اجتماعي‌ مي‌پردازد. يافته‌ها: يافته‌ها بيان‌گر اين ‌مطلب است كه عوامل نارضايتي‌ جنسي ‌در روابط زناشويي، نارضايتي ‌عاطفي در روابط زناشويي، حس انتقام‌جويي نسبت به بي‌وفايي همسر و تنوع‌طلبي، در گرايش زنان و مردان متاهل به روابط نامشروع جنسي موثر هستند. نتايج: نتايج در اين پژوهش نشان داد كه مردان بيش از زنان به رابطة نامشروع گرايشدارند و مهم‌ترين عامل در گرايش آن‌ها به رابطة نامشروع، انگيزه‌هاي هيجانات جنسي،نارضايتي از روابط عاطفي و عدم توانايي در حل تعارضات زناشويي است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.