بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بازتاب رسانه‌اي جرم

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد فرجيها دكترا حقوق , ساير آثار  

شماره صفحه: 57 

شماره نشريه: 22 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: ارزش خبري,اخبار جرم,تحليل محتوا,جرم و رسانه,قدرت رسانه‌اي 

چكيده: طرح مسأله: اين مقاله کوششي است براي شناسايي معيارهاي گزينش اخبار جنايي، تحليل محتواي گزارش‌هاي جنايي و نيز کشف ارتباط متقابل و پيچيده بين محتواي گزارش‌هاي جناييو ديگر ابعاد ساختارهاي اجتماعي در شکل‌گيري رفتار مجرمانه. روش: در اين تحقيق از روش تحليل محتوا براي بررسي محتواي اخبار و گزارش‌هاي جناييدر رسانه‌هاي نوشتاري و ديداري استفاده شده است و با استفاده از روش نمونه‌پژوهي بهنمونه‌هاي مرتبط در مطالعات داخلي اشاره شده است. يافته‌ها: الف) خبرنگاران و دبيران سرويس روزنامه‌ها و مديران تنظيم خبر با گزينشاخبار جنايي و تعيين چگونگي بازتاب پديده‌هاي جنايي در رسانه‌ها نقش موثري در شکل‌گيري افکار عمومي در مورد جرم و عدالت ايفاء مي‌کنند؛ ب) فقدان جنبه‌هاي تحليلي و تأکيد بر توصيف پديده‌هاي جنايي در اخبار و رويدادهاي جنايي مانع ايجاد درک و بينش صحيح نسبت به عوامل وقوع جرم و راه‌هاي کنترل آن در مخاطبان شده است؛ ج) گزينش اخبارجنايي بر مبناي شاخص‌هاي تعيين‌کنندة "ارزش خبري" پي‌آمدهاي بي‌شماري از جمله بزرگ‌نمايي جرم‌هاي خشونت‌آميز و افزايش احساس ناامني در اجتماع را به‌‌دنبال دارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.