بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: رابطه تراكم جمعيت با ميزان و نوع جرم

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): يوسف بيانلو كارشناسي ارشد جمعيت شناسي , ساير آثار   محمدکريم منصوريان , ساير آثار  

شماره صفحه: 29 

شماره نشريه: 22 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: تراکم جمعيت,جغرافياي جرم,سنخ‌شناسي جرم,نرخ جرم,نقطه داغ جرم 

چكيده: طرح مسأله: هدف اين تحقيق بررسي رابطة بين عوامل جمعيت‌شناختي و بوم‌شناختي با نرخجرائم و همچنين شناسايي نقاط جرم‌خيز و جرائم خاص هريک از مناطق هشت‌گانه شهر شيرازمي‌باشد. روش: جامعة آماري اين پژوهش كلية مجرمين دستگير شدة شهر شيراز در سال 1382 بوده وجمعيت نمونه نيز 2653 نفر مجرمين هشت جرم: الف) قتل، ب) آدم‌ربايي، ج) سرقت‌هاي مسلحانه، د) جعل اسناد، هـ) كلاهبرداري، و) غصب عناوين، ز) كيف قاپي، ح) سرقت‌هاي عاديمي‌باشد. روش تحقيق، كمي و تكنيك مورد استفاده قرار گرفته، بررسي اسنادي مي‌باشد.جهت جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامة معكوس استفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افزارSPSS استفاده شده است. يافته‌ها و نتايج: در مورد رابطة بين سابقة كيفري، تحصيلات و سن با نوع جرم، بررسيدر دوسطح انجام گرفت كه در سطح اسمي رابطة معناداري بين آن‌ها با نوع جرم حاصل گرديد، ولي در سطح ترتيبي بين سن و نوع جرم رابطة معناداري به دست نيامد. تراكم جمعيت با متغيرهاي نرخ قتل، جعل اسناد، كلاهبرداري، كيف‌‌قاپي و سرقت‌هاي عادي رابطة معناداري داشت، ولي تراكم جمعيت با متغيرهاي نرخ آدم‌ربايي، سرقت‌هاي مسلحانه و غصب عناوين رابطة معناداري نداشت.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.