بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: جرم، خشونت و احساس امنيت در فضاهاي عمومي شهر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): آتوسا مديري كارشناسي ارشد شهرسازي , ساير آثار  

شماره صفحه: 11 

شماره نشريه: 22 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: طرح مساله: هدف مقاله بررسي رابطة ميان جرم، خشونت و احساس امنيت در فضاي شهري است.فرضية پژوهش بر مبناي نظريات جکوبز (Jacobs) و زوکين (Zukin) به اين صورت تنظيم شده است: جرم و خشونت در کاهش احساس امنيت در فضاهاي عمومي شهر موثرند و نقش خشونت قوي‌تر از جرم است. روش: روش پژوهش مبتني بر آزمون نظريه است و روش آزمون فرضيه مبتني بر تحليل سنجش تراکم نقطه اي شاخص ها و مجذور خي ( ) در جدول توافقي است. نمونه‌هاي پژوهش از 14 فضاي شهري که سرخوشه‌هاي نمونه‌گيري را شکل مي‌دهند، به روش تصادفي جمع‌آوري شده‌اند. يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد که جرم بيش از خشونت مي‌تواند مانع حضور مردم در فضاي شهري و کاهش احساس امنيت گردد. همچنين احساس امنيت رابطة قوي با جرم و خشونت نشان نمي‌دهد. نتايج: نتايج پژوهش از نظريه‌ي جکوبز حمايت نمي‌کند و نشان مي‌دهد که نقش جرم در کاهش احساس امنيت بيش از خشونت است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.