بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ملاشيه ، حاشيه اي از شهر اهواز

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حاجيه فلاح , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: طرح مطالعات مربوط به ملاشيه در پي انعقاد قرار داد با وزارت مسكن براي اجراي پروژهمعماري در وسعت سه هكتار انجام شد. اما نتيجه مطالعات اجتماعي- اقتصادي نشان داد كه ايجاد فضاي كالبدي مورد نظر هيچ گونه مشكلي را از اين منطقه حاشيه نشين برطرف نميكند و دلنگراني و دغدغه خاطري كه از تعاملات اجتماعي، اقتصادي اين منطقه وجود داشت. همچنان باقي خواهد ماند؛ اما راهكارهاي پيشنهادي ، خود با موجي از مخالفتها روبهرو شد. داستان طرح مطالعات ملاشيه مي تواند واقعياتي در مورد عوامل پيدايش حاشيه نشيني مشكلات و مسائل زندگي حاشيه نشيني به شيوه امروزين را بيان كند و راهكارهاي منتخب دستگاههاي اجرايي براي مقابله با آن را نمايان سازد. ملاشيه، شهرك كوچكي با 17 هزار نفر جمعيت (در سال 1375) در كنار اهواز و در حوزه نفوذ يكي از مناطق شهر اهواز قرار داد. ملاشيه در واقع آبادي است كه بر اثر جنگ و پيامدهاي ناشي از آن به منطقه اي حاشيه اي مبدل شده است. بخش عمده اي از جمعيت آن راجنگ زدگي تشكيل مي دهد كه در سالهاي جنگ، از نقاط گوناگون استان به منطقه روي آوردهو در برخورد باعوامل متعدد اجتماعي و اقتصادي بازدارنده موفق به سكونت در شهر اهواز نشده و به ناچار در ملاشيه ساكن شده اند. در سالهاي اخير افزايش هزينه زندگي و مشكلات اقتصادي جرياني از انتقال جمعيت را از شهر اهواز به ملاشيه پديد آورده است. هر چند وضعيت مسكن و نماي ظاهري ساختمانها به گونه اي است كه جلوه اي از حاشيه نشيني حلبي آباد و زاغه نشيني را به تصوير نمي كشد. اما ساختار اجتماعي و اقتصادي، نوعارتباطات ساكنان ملاشيه با ساكنان اهواز، فرصتها و امكانات زندگي، روابط اجتماعي،انواع آسيبهاي اجتماعي و ... حاشيه نشيني را در ابعاد مختلف روانشناختي جامعه شناختي و اقتصادي نمايش مي دهد. بحران اجتماعي- اقتصادي و نواحي حاشيه اي هم جوار آن حساسيت مسئولان را برانگيخت وپروژه اجرايي ويژه ي براي آن در نظر گرفته شد. اما راهكار پيشنهادي تنها به تغييرات كالبدي (شكل) محدود شد و توانايي برخورد با جريانهاي اجتماعي و اقتصادي داخل فضارا نيافت. هدف مطالعات اجتماعي- اقتصادي نشان دادن ضرورت پرداختن به مسائل بنيادي حاشيه نشيني و يافتن راهكارهاي اقتصادي براي برون رفت و يا دست كم تعديل مشكلا ت اقتصادي- اجتماعي ملاشيه بوده است. نتيجه اين مطالعات به پيشنهادهاي راهبردي و سياستگذاري و ياپروژه هاي اجرايي منجر شد اما در عمل مشكلات اجرايي، اداري، قوانين ، ضوابط و مقررات خود به موانع جدي براي هر گونه اقدام و يا اجراي برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي مبدل گشتند. داستان از اين قرار بوده است. ملاشيه به عنوان مجموعه اي حاشيه اي و برآيندي از تعاملات اجتماعي- اقتصادي درفرآيند جنگ پديد آمد و قوانين و مقررات جاري برماندگاري آن به عنوان يك مجموعه حاشيه نشيني اصرار مي ورزد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.