بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقايسه وتعيين ميران هم خواني اولويت هاي ارزشي دانش آموزان دبيرستاني استان لرستان،و والدين وآموزگاران آنها

عنوان لاتين: Comparison and Determination of Similarities of Value Priorities between Secondary School Students, Their Parent, and Their Teachers

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي محمد رضايي كارشناسي ارشد روانسنجي , ساير آثار   علي محمد احمدوند استاديار دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 97 

شماره نشريه: 2-3 

نشريه داخلي: مطالعات روانشناختي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: ارزش هاي دانش آموزان,مقايسه ارزش ها,ارزش هاي والدين,ارزش هاي آموزگاران 

چكيده: هدف از اين پژوهش مقايسه ي اولويت هاي ارزشي دانش آموزان دوره ي متوسطه استان لرستان و والدين وآموزگاران آن ها،وهم چنين تعيين ميزان هم خواني وتوافق پاسخ گويان دراولويت بندي ارزش ها است .بدين منظور با نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي ، 1474 دانش آموزازدبيرستان هاي استان لرستان به همراه والدين و آموزگاران آنها گزيده شدند و به آزمون ارزش سنج منصور پاسخ دادند.بافته ها نشان داد ميان نسل جديد (دانش آموزان ) نسل ميانه (آموزگاران) و نسل گذشته (والدين)جز در ارزشهاي شاگرد خوب بودن02290 =p هم دردي با ديگران p=0/115 دفاع از منافع خود p=0/289 در ديگر ارزشهاي بررسي شده تفاوتي معنادار درسطح p=0/01 ديده شد.ميان دانش آموزان دختر و پسر، جز در ارزش هاي "دليري"،"خوش سيمايي"،ورزيدگي دستها"،"حرف شنوايي ودفاع از ارزش هاي خود "درديگر ارزش هاي بررسي شده تفاوت معناداري درسطحp=0/05ديده شد.دانش آموزانو والدين آنها بيش ترين ميزان هم خواني دراولويت هاي داشتندهر سه گروه پاسخ گويان "اعتقاد به خدا "مهمترين ارزش و اولويت نخست و"پول داري "و آخرين اولويت را کم اهميتترين ارزش وآخرين اولويت از ارزش هاي بيستگانه دانستند.پنج اولويت نخست همه ي پاسخگويان چنين بود:"اعتقادبه خدا"،"تربيت وفرهنگ"،"راست گويي"،" هم دلي باپدرومادر"،و"نظم وترتيب".پنچ اولويت آخر پاسخ گويان نيز چنين بود:"ورزيدگي دست ها"،"خوش سيمايي"،"نيرومندي"،"سرزبان داشتن "و"پولداري".  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.