بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تحول توانايي هاي راه بردي حساب در كودكان ايراني: تأثير شرايط اقتصادي-اجتماعي

عنوان لاتين: Strategic Competencies in Iranian Children: The A Influence of Social Economic Status

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محترم نعمت طاوسي استاديار دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 55 

شماره نشريه: 2-3 

نشريه داخلي: مطالعات روانشناختي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: توانايي راه بردي,راه برد هاي حل مسئله,شرايط اجتماعي-اقتصادي,دانش آموز 

چكيده: تفاوت پيش رفت تحصيلي كودكان در شرايط اقتصادي -اجتماعي مختلف ثابت شده است.دراين پژوهش،تأثير شرايط اقتصادي -اجتماعي برتحول در توانايي راه بردي كودكان بررسي شده است.نمونه ي پژوهش ،192دانش آموز پسر و دختر پايه هاي تحصيلي اول تاسوم ابتدايي در دو منطقه ي آموزشي شمال وجنوب شهر تهران بود كه به تصادف گزيده و بر پايه ي يك طرح تحقيق مقطعي باآزمون تفاوت هاي فردي درانتخاب هاي راه برد جمع ارزيابي شدند.نتايج تحليلي، با تأييد انگاره هاي اساسي مدل انتخاب راه برد سازش يافته نشان داد كه الگويانتخاب راه برد در دانش آموزان با شرايط اقتصادي-اجتماعي مختلف با يكديگر تفاوت ندارد و كودكان در طبقه ي برخوردار و نابرخوردار براي حل مسئله ها راه بردهايي همانندبه كار مي بندند . يافته ها همچنين آشكارساخت كه ميزان درستي پاسخ هاي بازيابي شدهدر كودكان طبقه ي برخوردار ازكودكان طبقه نابرخوردار بيش تر است ، اما سرعت اجرايراه بردها در دانش آموزان با شرايط اقتصادي-اجتماعي مختلف با هم تفاوت معنادار ندارد  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.