بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تأثيراشتغال مادران برعملكردرفتاري وآموزشي فرزندان

عنوان لاتين: Impacts of Mothers Employment on Children Behavior and Education

تاريخ انتشار: 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي اصغر احمدي استاديار دكتري تخصصي روانشناسي , ساير آثار   سيدحسن تقوي نامشخص كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 105 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir/user/LastIssue.aspx?issId=1440&MissID=31

کليد واژه: اشتغال,پيشرفت تحصيلي,رضايت از كار,سازش پذيري,فشاررواني كار 

چكيده: اين مقاله به ارائه يافته هاي يك پژوهش درباره اشتغال مادران باسازگاري اجتماعي و پيشرفت تحصيلي فرزندان آنها مي پردازد.اطلاعات مورد نيازاز203دانش آموز(دختر و پسر)دوره ابتدايي شهر دامغان گردآوري شده است. پرسشنامه رفتار راتر براي سنجش ميزان سازگاري اجتماعي دانش آموزان در دو محيط خانهومدرسه به كار رفته است.فهرست توصيفي شغل و پرسش نامه تنش استاينمتز به ترتيب برايسنجنش رضايت شغلي و تنش شغلي مادران استفاده شده است.تجزيه وتحليل داده ها نشان ميدهد اشتغال مادران در دانش آموزان سالهاي چهارم وپنجم ابتدايي باعث سازگاري اجتماعي وپيشرفت تحصيلي بيشترمي شود.فرزندان مادراني كه در رده هاي شغلي فرهنگي - مديريتي هستند؛بهترين عملكرد تحصيلي را دارند.افزون بر اين همبستگي مثبت ومعني داري بين رضايت مادران وعملكرد رفتاري و آموزشي فرزندان وجود دارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.