بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نگرش جنسيتي به تأمين اجتماعي

عنوان لاتين: A Gender Perspective on Social Security

تاريخ انتشار: 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حبيب جباري كارشناسي ارشد جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 81 

شماره نشريه: 6 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir/user/LastIssue.aspx?issId=1440&MissID=31

کليد واژه: اقتصادغيررسمي,تأمين اجتماعي,جنسيت 

چكيده: پوشش وجامعيت اجتماعي وكيفيت بهرمندي ازمزاياي آن يكي ازشاخص هاي توسعه اجتماعي محسوب مي شود.ازديدگاه اين مقاله تأمين اجتماعي اساسا"موضوعي زنانه است وزنان به لحاظويژگي هاي زيستي (طول بيشتراز مردان وسالمندي بيشتر)وشرايط فرهنگي واجتماعي خاص(ريسك پذيري بيشتردرمقابل طلاق وفروپاشي خانواده )بيش ازمردان نيازمندحمايت هاي تأمين اجتماعي هستند.اين درحالي است كه آنان به دليل شرايط نابرابربامردان دربازاركار؛محدوديت هاي فرهنگي ومسؤوليت هاي احتماعي ؛مجال كمتري براي حضور اقتصاد رسمي وبهره مندياززمزاياي تأمين اجتماعي؛بامروريبر رويكردهاي بين المللي سه موضوع مهم؛فرديت بخشيدن به حقوق زنان؛رسميت بخشيدن به فعاليت هاغي غيررسمي وگسترش مفهوم تأمين اجتماعي وتوسعه سايرانواع نظام هاي اجتماعي رامطرح مي كند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.